Klart for ny master innan avansert klinisk allmennsjukepleie

Høgskolen i Molde har av NOKUT fått godkjent ny master i avansert klinisk allmennsjukepleie.  Det er planlagt 30 studieplassar og studiet vil bli tilbydd som eit deltidsstudium over 3,5 år.

Illustrasjonsbilde (Colourbox.com)

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Stort behov for avansert klinisk kompetanse i kommunane

- I kjølvatnet av samhandlingsreforma har behovet for sjukepleiarar med avansert klinisk kompetanse auka kraftig, seier Signe Gunn Julnes og Aud Orøy, begge førsteamanuensar ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag. 

Pasientar som før blei behandla på sjukehusa får i dag i større grad behandlinga i si heimekommune, anten på sjukeheim eller i eigen heim.  Det krev auka kompetanse i kommunehelsetenesten, kommunale legevaktar og i heimesjukepleien, seier dei to.

Bilde av Signe Julnes og Aud Orøy. Simulatordukke.
Signe Gunn Julnes og Aud Orøy  på plass på øvingsavdelinga der studentane får øvd seg på ulike sjukdomscenarier ved bruk av avanserte simulatordukker. Foto: HiMolde. Jens Petter Straumsheim

- Vi har dei seinare åra sett ei kraftig auke i heimebehandling av pasientar med bruk av avansert teknisk utstyr.  Eksempelvis pasientar som er avhengig av dialyse og pasientar som nyttar respirator.  Antall heimerespiratorar har til dømes auka frå 2952 i 2014 til 4996 i 2018. Mange av pasientane har ofte samansatte og komplekse diagnosar, noko som krev heilskapstenking og kompetanse til å observere, vurdere og sette saman tiltak for pasienten.

I ei undersøking gjort i 2019, oppga mange sjukepleiarar at dei mangla tilstrekkeleg kompetanse til å handtere dei auka krava til behandling etter samhandlingsreforma. 

Frå vidareutdanning til mastertilbod

Frå før har HiMolde ei vidareutdanning innan avansert klinisk sjukepleie, detid over to år. 

- Vi har planar om å utvide til ein mastergrad for å imøtekome dei auka krava til kompetanse i primærhelesetenesta seier Orøy og Julnes.  Studentane skal i tillegg til dei teoretiske faga også ut i klinisk praksis i minimum 12 veker.  Me ønsker at antallet studentar vil vere kun 30, noko som vil sikre at vi kan halde høg kvalitet på både studentane vi tek opp og praksisplassane som vert tilbydd.

Studentane som fullfører studiet kan søkje godkjenning som spesialist hjå Helsedirektoratet.  Dit kan også kommunar som ynskjer å sende sine sjukepleiarar søkje om tilskot.

Etter at NOKUT nyleg godkjende studiet, søkjer Høgskolen i Molde no Kunnskapsdepartementet om retten til å tilby graden Master i avansert klinisk almennsjukepleie.  Når den godkjenninga kjem vil alle detaljar om studiet bli kunngjort på høgskulens heimesider. 

Publisert 21. juni 2021 08:43 - Sist endret 29. juni 2021 14:40