English version of this page

Disputas: Wiljar Hansen

Wiljar Hansen vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er "Transport and the Spatial Economy: Developing a Spatial Computable General Equilibrium model for analysis of wider economic impacts"

Ph.d.-student Wiljar Hansen

Ph.d.-student Wiljar Hansen.  Foto: TØI

Tid og sted

  • Prøveforelesning: Tirsdag 26. mars, kl. 10.15, rom A-1.025.
  • Disputas: Tirsdag 26. mars, kl. 13.15, rom A-1.025

Tittelen på prøveforelesningen:

"Alternative approaches to assessing wider economic impacts of transportation projects: How to avoid double counting of benefits in CBA."

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Harald M. Hjelle

Veiledere

Hovedveileder:

Biveiledere:

Om avhandlingen

I dette doktorgradsarbeidet, utvikles det generelle likevektsmodeller som kan benyttes til å analysere økonomiske ringvirkningseffekter av investeringer i transportinfrastruktur. Ved større samferdselsinvesteringer vil det oppstå nytte-effekter som ikke fanges i de tradisjonelle nytteberegningene. Dette skyldes markedsvridninger i de tilstøtende markedene til transportmarkedet. I Norge ble slike effekter tidligere kalt for "mernytte", mens vi nå gjerne omtaler dem som "netto ringvirkninger".  

I avhandlingen beregnes de totale samfunnsøkonomiske nytteeffektene av en lang rekke norske infrastrukturprosjekter. Disse beregningene inngikk som underlagsmateriale til NTP 2018-2029.  En gjennomgang av retningslinjene for konsekvensanalyser fra 23 ulike land, viser at det er manglende konsensus for hvordan netto ringvirkninger både skal beregnes og behandles. Avhandlingen er et innlegg i denne debatten og demonstrerer hvordan generelle likevektsmodeller kan benyttes til å beregne den totale samfunnsøkonomiske nytten av større infrastrukturtiltak. 

Forhåpentligvis kan dette arbeidet bidra til større interesse rundt regionaløkonomiske modellverktøy, og da spesielt geografisk detaljerte generelle likevektsmodeller. I en videre kontekst, blir beslutningstakere møtt med behovet for å prioritere hvilke prosjekter som skal finansieres over de offentlige budsjettene. I den sammenhengen, er det nødvendig med metoder som gir de totale nytteeffektene av prosjektet. 

Wiljar Hansen (42 år) kommer fra Oslo og er cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo fra 2003.  Han er tilsatt som forsker ved Transportøkonomisk Institutt.  Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom SMARTRANS programmet i Forskningsrådet, Ferjefri E39 i Staten Vegvesen/Vegdirektoratet og utredningsprosjekter finansiert av Nasjonal Transportplan.

Publisert 22. feb. 2019 15:34 - Sist endret 25. mars 2019 12:28