Kriterier for merittert underviser

Tittelen merittert underviser kan tildeles førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer.  For å oppnå status som merittert underviser må det dokumenteres at kravene til universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er innfridd. Søkeren skal ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav normalt minst to år i norsk høyere utdanning. 

I tillegg stilles følgende krav, formulert som tre hovedkriterier, med underpunkter: 

1. En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid

Dette innebærer at søkeren:

 • har varierte erfaringer fra undervisning og veiledning
 • har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning
 • kan vise god evne til å trekke forskning fra egen fagfelt inn i undervisningen
 • har evne til å engasjere studentene og presentere fagstoffet på en måte som fanger interesse og oppmerksomhet hos studentene
 • har erfaring med samarbeid med kolleger, studenter, ledelse og andre om utvikling av undervisnings- og studiekvalitet
 • kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse.

2. En merittert underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring 

Dette innebærer at søkeren:

 • på en systematisk måte har utprøvd eller utviklet varierte læremidler eller undervisnings- og vurderingsformer som støtter studentenes læringsprosesser 
 • kan forankre sine valg i nyere forskning om undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning, med hovedvekt på eget fagområde, og kan reflektere kritisk rundt sine valg,
 • har formidlet erfaringer fra egen undervisning og/eller utvikling på ulike måter, f.eks. gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter og tidsskriftartikler.

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk leder

Dette innebærer at søkeren:

 • har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen og forankret i enhetens strategiske planer.

Samtlige kriterier må være oppfylt, og dokumentasjon må foreligge i form av en pedagogisk mappe. 

Den pedagogiske mappen

Den pedagogiske mappen skal leveres som ett sammenhengende pdf-dokument som består av to deler, et profileringsdokument, og en vedleggsdel.

Profileringsdokumentet er en sammenhengende tekst på maksimalt 7500 ord hvor søkeren oppsummerer og kommenterer sin utvikling. Dokumentet skal avspeile de krav og kriterier som er angitt for å oppnå status som merittert underviser. Spesielt må profileringsdokumentet vise at søkeren oppfyller de tre hovedkriteriene (med underpunkter) til merittert underviser.

Profileringsdokumentet skal omfatte følgende tema: 

 1. Biografi. Kort beskrivelse av søkeren og dennes karriere i høyere utdanning, herunder ansiennitet som underviser/veileder og på hvilke nivå undervisningen/veiledningen har foregått.
 2. Undervisningsrepertoar. Hvilke undervisningsformer som har vært særlig brukt, erfaringer med disse, utvikling over tid og hvilke tanker man har om egen videreutvikling.
 3. Syn på undervisning og læring. Beskrivelse av søkerens pedagogiske grunnsyn og hvordan dette henger sammen med de valg av undervisningsformer som er gjort. Herunder kommer refleksjoner over eget kunnskaps- og læringssyn, forankret i teori, og med relevans for egen praksis.
 4. Undervisningsplanlegging og bidrag i eget miljø. Erfaringer med emne- og studieplanarbeid, erfaringer med samarbeid med kolleger og studenter om undervisning samt andre bidrag for å styrke undervisning og læring.
 5. Andres vurderinger. Her kan søkeren kort referere til andres vurderinger, f.eks. studentevalueringer eller vurderinger fra kolleger som søkeren finner spesielt betydningsfulle. Dokumentasjon skal foreligge gjennom vedlegg.
 6. Dokumentert pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert utvikling av læremidler. Hvorfor er utviklingsarbeid iverksatt, hva har man oppnådd, hva har man lært og hva er videre planer? Hvordan har søker dokumentert og formidlet egne undervisningserfaringer?
 7. Utdanningsledelse. Erfaring fra formelle og uformelle lederroller og hvordan søker gjennom disse har bidratt til å styrke undervisningskvaliteten.
 8. Det reflekterte tilbakeblikk. Her skal søkeren, med forankring i teori, kritisk analysere og reflektere over de ideer og metoder som har preget søkerens praksis, og gjøre rede for hvordan slik analyse og refleksjon har ført til endringer og stimulerer til videre utvikling. 

I vedleggsdelen dokumenterer søkeren konkret sin kompetanse innenfor de temaer som søkeren vil vektlegge. Antall vedlegg skal ikke overstige 15. Vedleggene skal nummereres, og alle vedlegg skal henvises til i profileringsdokumentet slik at det går tydelig fram hvorfor de er med. Det skal legges ved en pedagogisk CV. I tillegg til personalia og opplysninger om utdanning og ansettelsesforhold skal denne kun inneholde elementer som har relevans for undervisningsoppdraget. Det skal også legges ved en uttalelse fra nærmeste leder som skal gjøre rede for hvilke planer enheten har for å gjøre bruk av den merittertes kompetanse, og hvilke muligheter som vil bli gitt for at den meritterte skal kunne utvikle seg videre. Eventuelle vurderinger av søkerens pedagogiske virksomhet, som for eksempel studentevalueringer eller uttalelser fra kolleger, som søkeren ønsker å inkludere, vil også regnes som vedlegg og skal telles med blant de 15.

NB! Det åpnes for at komiteen kan godta andre måter å dokumentere noen av kriteriene på, dersom man finner dette hensiktsmessig i forhold til søkerens fagområde og undervisningsinnsats. Søker kan legge ved videoopptak fra forelesning. Komiteen kan også be om en prøveforelesning, eller delta på en ordinær forelesning (meldt eller uanmeldt).

Innsending av søknad og prosess for behandling

Alle søkere skal få sin kompetanse vurdert av en særskilt oppnevnt komité. Denne komiteen oppnevnes av tilsettingsutvalget og består av fem medlemmer: 

 • En representant fra arbeidsgruppen for merittering ved HIM 
 • To meritterte undervisere ved norske eller utenlandske læresteder
 • To studentrepresentant

Komiteen avgir sin innstilling til høgskolestyret som gjør endelig vedtak i saken. Dette vedtaket kan ikke påklages. 

Ved et eventuelt avslag må man vente minst 2 år før innsending av ny søknad.  
 

Publisert 4. mars 2019 12:22 - Sist endret 4. mars 2019 15:53