Utviklingsavtale med Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2018 med innspill fra institusjonen og dialog med departementet blant annet i fellesmøte for institusjonene som inngikk utviklingsavtaler samtidig og i etatsstyringsmøtet. 

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2022. Endelig rapport om
måloppnåelse skal inngå i høyskolens Årsrapport 2021–2022.

Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom
økonomiske virkemidler knyttes til i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om
eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år.
Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med
utgangspunktet for avtalen.

Utviklingsmål for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Det er følgende tre utviklingsområder for Høgskolen i Molde:

 1. Videreutvikle studieporteføljen og øke utdanningskvaliteten 
 2. Bidra til regional utvikling
 3. Alle studenter ved Høgskolen i Molde skal gis logistikkompetanse

Bakgrunnen for de valgte utviklingsområdene og de tilhørende målene er kommentert
nedenfor. Utviklingsområdenes delmål er spesifisert under hvert område. Til hvert delmål er
det konkrete måleparametere.

1) Videreutvikle studieporteføljen og øke utdanningskvaliteten

Bakgrunn:
Kravene til kunnskap og kompetanse i arbeidslivet (næringsliv og offentlig sektor) blir stadig
større, og høyskolens utdanninger skal bidra til kvalitetsforbedring, innovasjon og bærekraftig
verdiskapning hos studentenes fremtidige arbeidsgivere. Det krever at høyskolens
utdanningstilbud kontinuerlig utvikles i samarbeid med arbeidslivet, er basert på oppdatert
forskning og at kunnskapen formidles med høy pedagogisk kvalitet. Det krever både faglig
og pedagogisk kompetanse, og utvikling av personalet.

Delmål 1:
Utdanningsporteføljen skal kontinuerlig fornyes og videreutvikles, i tett dialog mellom
høyskolen, arbeidslivet og regionens klynger. Studietilbud som etterspørres av både
arbeidslivet og studentene skal prioriteres.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Alle gradsgivende studieprogram skal evalueres minimum hvert tredje år, i samarbeid med arbeidslivet og klyngene
 • Minst 3 av 4 kandidater bør være i relevant arbeid etter fullført grad (Kandidatundersøkelsen), dersom de ikke har studert videre.

Delmål 2:
Høgskolen i Molde skal tilby relevant, variert og fleksibel forskningsbasert undervisning av
høy kvalitet.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Andelen av undervisningspersonale med førstekompetanse og professorkompetanse
 • Andelen av undervisningspersonalet som har formell pedagogisk kompetanse
 • Gjennomført og protokollert møte i alle Kvalitetsteam (samarbeid med studentene) minimum to ganger hvert semester

2) Bidra til regional utvikling

Bakgrunn:
Høgskolen i Molde skal være en viktig aktør for utvikling i Møre og Romsdal ved å være en
tydelig regional samarbeidspartner og kunnskapsleverandør, med ansatte og studenter som
aktivt bidrar til regionens utvikling. Et godt samarbeid med arbeidslivet, herunder praksisfeltet og regionale klynger, må prioriteres. Spesielt er det viktig med et godt samarbeid med iKuben og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Det kreves at Høgskolen i Molde evner å samarbeide med både internasjonale og nasjonale kompetansemiljøer, trekke deres kompetanse inn til regionen og videreformidle den til både studentene og det regionale arbeidslivet. Dette forutsetter at Høgskolen i Molde videreutvikler sin evne til å bidra på den internasjonale forskningsfronten gjennom omfattende internasjonal publisering.

Delmål 1:
Praksisnær utdanning skal styrkes, i nær dialog med det regionale arbeidslivet som kjenner
samfunnets behov for kompetanse.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Etablere og videreutvikle formelle og uformelle møteplasser med arbeidslivet
 • Samarbeid og bidrag i prosessen med å skape SNR, herunder samarbeid om simulering
 • Minst 50% av bachelor- og masteroppgavene bør være i samarbeid med arbeidslivet

Delmål 2:

Økt relevans i forskning og innovasjon skal prioriteres, i samarbeid med arbeidslivet og
klyngene.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Antall relevante forskningssamarbeid med iKuben og andre regionale klynger og kompetansemiljø
 • Deltagelse (egen eller i samarbeid) i Technology Transfer Office (TTO)
 • Antall forskningssamarbeid med andre institusjoner, BOA-prosjekter og EU-prosjekter med arbeidslivet

Delmål 3:

Samarbeidsavtalen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fellesgraden
med Høgskulen i Volda og internasjonale samarbeid skal gi merkbar mernytte for både
Høgskolen i Molde og regionen, ved å trekke økt kompetanse til både høyskolen og regionen.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Hver faglige avdeling skal til enhver tid har minst to prosjekter, enten på utdanning eller forskning, som inkluderer NTNU, Høgskolen i Molde og regionalt arbeidsliv
 • Arbeid og fremdrift i fellesgraden ph.d. i helse- og sosialfag, herunder antall doktorgradsstudenter i programmet og antall disputaser under fellesgraden
 • Utvikle nye internasjonale samarbeidsavtaler/prosjekter med europeiske institusjoner

Delmål 4:

Studiestedene skal videreutvikles, både i Molde og Kristiansund. I Kristiansund skal
Høgskolen i Molde bidra i prosjektet Campus Kristiansund ved å utvikle nye programmer i
samarbeid med regionalt arbeidsliv på Nordmøre.

Måloppnåelse måles ved analyse av:

 • Høgskolen i Moldes deltagelse og bidrag i prosjektet Campus Kristiansund
 • Ferdigstilling og gjennomføring av campusutviklingsplan i Molde, i tett samarbeid med interessenter og bidragsytere i prosjektet

3) Alle studenter ved Høgskolen i Molde skal gis logistikkompetanse

Bakgrunn:
Høgskolen i Molde er vitenskapelig høyskole i logistikk. Det bør bety noe for alle studenter at
man får et vitnemål fra en vitenskapelig høyskole i logistikk, også de som studerer andre fag.
Logistikkompetanse er etterspurt og nyttig i kombinasjon med andre fag, slik som
økonomifagene og helsefagene. Som student på en vitenskapelig høyskole i logistikk skal
alle uteksaminerte studenter på alle studieretninger ha fått en ekstra kompetanse, i form av
kunnskap i logistikk tilpasset deres fagområde. Det kan være logistikk, supply chain, lean,
flyt, planlegging, pakkeforløp osv, alt etter hva som er naturlig i det enkelte fagfelt/studie.

Delmål 1:
Innen studiestart høsten 2020 skal alle Høgskolen i Moldes studieprogram være gjennomgått
med mål om få relevant logistikkompetanse på det enkelte studium.

Måloppnåelse måles for hvert enkelt studie ved analyse av:

 • Logistikk som et eget emne på studiet
 • Logistikk som en integrert del av et annet emne, tilpasset de logistikkmessige utfordringer fagfeltet har 
Publisert 25. mars 2021 09:35 - Sist endret 25. mars 2021 09:35