Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Terje Bach
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE201 Informasjonsbehandling (Vår 2022)

Om emnet

Emne er et videregående emne i kontorstøtteverktøyene tekstbehandling, regneark og databaser, der studenten lærer hvordan man kan legge til rette for effektiv informasjonsbehandling på en kontorarbeidsplass. Hensikten er å kunne hjelpe seg selv og andre til å gjøre behandling av informasjon raskere, med færre feil og høyere kvalitet.

Tallbehandling har en betydelig plass i emnet og studenten lærer teknikker og metoder som gjør det mulig å raskt konstruere store, men oversiktelige og fleksible beregninger. Studenten skal kunne utforme ferdigmodeller for effektivisering av rutinemessige beregninger og hensiktsmessig framstilling og presentasjon av resultater.

Studenten vil lære grunnleggende datamodellering og kunne opprette databaser ut fra gitte datamodeller. Videre skal hun beherske utforming av enkle brukergrensesnitt for vedlikehold av data, samt spørringer og rapporter som henter ut og presenterer data på en brukervennlig måte.

Behandling av tekst har en mer beskjeden plass, men studenten vil lære en del arbeidsbesparende og kvalitetsfremmende teknikker, for eksempel dokumentmaler for definisjon av utforming og eventuelt standardisering av innhold i dokumenter, samt opptak av makroer for automatisering av enkle arbeidsoperasjoner.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men studenten bør ha grunnleggende kompetanse i bruk av kontorstøtteverktøyene regneark og tekstbehandling.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE120 – Fra virksomhetsdata til informasjon 2.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne :

 • kunne legge til rette for effektiv behandling av informasjon i form av tall, tekst og andre data ved hjelp av programvare for kontorstøtte.
 • være i stand til å tilpasse verktøyet til oppgaven og kan lage opplegg for informasjonsbehandling som fremmer høy produktivitet og kvalitet og samtidig reduserer risikoen for feil i arbeidet.

Undervisnings- og læringsformer

<p>3 timer forelesning per uke. I tillegg 3 ukentlige øvingstimer. </p>

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav:

 • Påkrevde arbeidskrav:

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar: Obligatoriske øvinger levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen med bruk av PC lab

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. okt. 2022 04:33:27