Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Bård Inge Austigard Pettersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging (Vår 2022)

Om emnet

Kurset gir en innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som prognoser, produksjonsplanlegging og lagerstyring. Planlegging på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå med ulik detaljeringsgrad og ulik tidshorisont blir gjennomgått. Viktige planleggingsfaser skal gjennomgås, som f.eks. aggeregert planlegging, master produksjonsplanlegging, MRP-planlegging og jobbsekvensiering.

Målsettingene i emnet er:

 • Å kjenne til hvilke modeller som ligger bak de typiske datamodulene for planlegging og styring av lager og produksjon i en bedrift.
 • Å forstå hvordan datamodulene og modellene henger sammen i et hieararkisk system
 • Å kunne utvide en modell når en datamodul ikke er i stand til a gjenspeile virkeligheten godt nok.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM200N – Lager- og produksjonsplanlegging (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • kjenne til det klassiske MPC-rammeverket, hvor styring og planlegging av lager og produksjon deles inn i separate, hierarkiske moduler som totalt utgjør en bedrifts lager- og produksjonsstyring.
 • ha kunnskap om styring av etterspørsel - ”demand management” – inkludert enkle prognosemetoder som f.eks. glidende gjennomsnitt, eksponensiell glatting og Holtz-Winthers metode.
 • ha kunnskap om strategisk ressursplanlegging som for eksempel fasilitetsdesign og elementær kunnskap om matematisk modellering av dette.
 • være i stand til å modellere generelle problemstillinger innen aggregert produksjonsplanlegging – målsettinger, beslutninger og hovedaktiviteter.
 • ha kjennskap til fundamentale modeller innen materplanlegging, herunder EOQ-modellen og Wagner-Within algoritmen, inkludert dominante produksjonsplaner og horisontteoremet.
 • forstå MRP – modellering og logikk for å kunne utføre MRP-beregninger.
 • ha basiskunnskap om modellering og løsning av operasjonell planlegging som f.eks. jobbsekvensiering med en og to maskiner.

Undervisnings- og læringsformer

4 timer forelesninger per uke og 4 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 6

 • Påkrevde arbeidskrav: 6

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar: Innlevert og godkjent 6 av 6 regneøvinger. For å få godkjent en regneøving så må minst 75% vært riktig. Kun godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

 • Fjernstudent: Emnet SCM200 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 10:21:59