Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Bård Inge Austigard Pettersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging (Vår 2023)

Om emnet

Kurset gir en innføring i grunnleggende kvantitative emner innenfor logistikk, som prognoser, produksjonsplanlegging og lagerstyring. Planlegging på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå med ulik detaljeringsgrad og ulik tidshorisont blir gjennomgått. Viktige planleggingsfaser skal gjennomgås, som f.eks. aggeregert planlegging, master produksjonsplanlegging, MRP-planlegging og jobbsekvensiering.

Målsettingene i emnet er:

 • Å kjenne til hvilke modeller som ligger bak de typiske datamodulene for planlegging og styring av lager og produksjon i en bedrift.
 • Å forstå hvordan datamodulene og modellene henger sammen i et hieararkisk system
 • Å kunne utvide en modell når en datamodul ikke er i stand til å gjenspeile virkeligheten godt nok.

Emnet er et fleksibelt emne som kan studeres hjemmefra.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men "MAT100 Matematikk" er en fordel.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM200N – Lager- og produksjonsplanlegging (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Ved emneslutt får du:

 • Kunnskap om fundmentale begreper innen lager- og produksjonsplanlegging.
 • Kunnskap om hvordan bedriftene deler opp beslutningsprosessen i hieariske deler: strategisk, taktisk og operasjonelt.
 • Kunnskap om det klassiske MPC-rammeverket for styring og planlegging av produksjon.
 • Kunnskap om styring av etterspørsel - ”demand management” – inkludert enkle prognosemetoder som f.eks. glidende gjennomsnitt og eksponensiell.
 • Kunnskap om strategisk ressursplanlegging som for eksempel fasilitetsdesign og elementær kunnskap om matematisk modellering av dette.
 • Kunnskap om aggregert produksjonsplanlegging – målsettinger, beslutninger og hovedaktiviteter.
 • Kunnskap om fundamentale modeller innen hoved produksjonsplanlegging, herunder EOQ-modellen og Wagner-Within algoritmen.
 • Kunnskap om MRP-algoritmen for planlegging av komponenter i en bedrift.
 • Kunnskap om enkle modeller innen operasjonell planlegging.

Ferdigheter

Ved emneslutt skal du:

 • Kunne bruke enkle prognoseteknikker for å lage robuste etterspørselsprognoser.
 • Kunne vurdere hvor godt en valgt prognosemetode fungerer gjennom måltall.
 • Kunne modellere og løse strategiske problemstillinger som f.eks. fasilitetsdesign.
 • Kunne lage modeller for aggregert produksjonsplanlegging og vurdere ressursforbruk opp mot kapasitetsbegrensninger.
 • Kunne finne optimale produksjonskvanta og lagernivå basert på EOQ-modellen og Wagner-Within modellen.
 • Kunne finne mulige innkjøps- og produksjonsplaner for komponenter ved hjelp av MRP-algoritmen. 
 • Kunne gjennomføre enkel sekvensieringsplanlegging ved hjelp av Ganttdiagrammer.

Generell kompetanse 

Du skal etter bestått emne kunne formidle sentrale begreper innen lager- og produksjonsplanlegging og kunne vurdere gode lager- og produksjonsmodeller etter hvilke produkter og etterspørsel bedriften har, og du skal kunne se produksjonsplanleggingsprosessen i et helhetlig bilde fordelt på strategisk, taktisk og operasjonell planlegging.

 

 

 

Undervisnings- og læringsformer

4 timer forelesninger per uke og 4 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Emnet er et hybrid emne, hvor man har både studenter i klasserom og studenter digitalt. Alt fagmateriell gjøres tilgjengelig digitalt.  Emnet har i tillegg fellestimer med faglærer som strømmes fra klasserommet og legges ut på video i etterkant.

Emnet egner seg derfor å kunne studeres hjemmefra (online).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 6
 • Påkrevde arbeidskrav: 6
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.Fjernstudent: Emnet SCM200 egner seg godt som fjernstudent. Video av forelesningene er åpent tilgjengelig.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 18:21:59