Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Erik Rolfsen
 • Knut Peder Heen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK205 Økonomistyring og regnskap (Vår 2020)

Om emnet

BØK205 Økonomistyring og regnskap fokuserer i hovedsak på hvordan en bedrift maksimerer lønnsomheten. For å kunne maksimere lønnsomheten er det viktig å kjenne bedriftens konkurransesituasjon, kostnadsbilde, inntektskilder, og investeringsmuligheter. I tillegg må man være i stand til å måle kostnader, inntekter, og lønnsomhet for å evaluere og forbedre  virksomheten. Kurset gir derfor en innføring i hvordan bedriften tilpasser seg markedet, hvordan man beregner produktkostnader, og hvordan man bestemmer produksjonsmengde og produktmiks. Mot slutten av kurset vendes fokus mot investeringsanalyse. Først for prosjekter, deretter for bedriftens akjsonærer og kreditorer. Lønnsomhetsvurderinger basert på bedriftens finansregnskap blir derfor sentralt.

Stikkord:

 • introduksjon til bedriftsøkonomi
 • grunnleggende økonomisk teori
 • økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften
 • bedriftens kostnader og inntekter
 • bedriftens tilpasning til ulike markedsformer
 • produktkalkulasjon
 • kostnad - resultat – volumanalyser
 • produktvalg ved flaskehalser
 • investeringsanalyse
 • analyse av finansregnskapet

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

BØK105 Finansregnskap 1

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
BØK100 – Bedriftsøkonomi I 7.5
LOG220 – Innføring i bedriftsøkonomi 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne: 

 • forstå forskjellen mellom finansregnskapet og bedriftens interne økonomistyringssystem
 • kjenne sentrale trekk ved økonomiske beslutninger som bedrifter må fatte
 • forstå hvordan markedet koordinerer tilbud og etterspørsel
 • kjenne ulike selskapsformer og vite hva som vektlegges ved valg av selskapsform
 • kjenne grunnleggende kostnadsbegreper og forstå kostnaders variabilitet, samt praktiske problemstillinger som merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og feriepenger
 • kunne utføre beregninger hvor alternativkostnaden og andre kostnadsbegreper inngår
 • ha kjennskap til de ulike markeder, konkurranseformer, konkurransemidler og begrepet priselastisitet
 • kunne finne frem til optimal tilpasning for monopolbedrift og bedrift i fullkommen konkurranse, samt delvis og full tilpasning til to markeder
 • kunne utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden
 • kunne foreta KRV- og nullpunktsanalyser
 • kunne foreta flaskehalsberegninger ved én knapp faktor og når det samtidig eksisterer flere flaskehalser
 • kunne utføre lønnsomhetsberegninger med nettonåverdimetoden og kjenne svakhetene ved andre metoder som internrentemetoden og payback-metoden
 • kunne vurdere lønnsomhet og risiko for bedrifter basert på informasjon fra finansregnskapet
 • kunne analysere og omgruppere regnskapsposter etter analysens behov

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke

2 timer øving med hjelpelærer per uke

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Kalkulator (KT): Minnet skal være tomt. Ingen ekstra programpakker. KUN batteridrevet. Alle rene lov- og forskriftssamlinger, inkl. egen utskrift fra lovdata. I lov- og forskriftstekstene er det tillatt brukt markeringstusj. Tillatt med kryssreferanse mellom lovparagrafene, jf. § x-y. De som ikke har norsk som morsmål: Ordbok (G):→ Fra morsmålet til norsk og omvendt. → Fra morsmålet til engelsk og omvendt. Den skal være i papirutgave og originalinnbundet. Elektroniske ordbøker ikke tillatt.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:58