Roller og ansvar

HiMolde har todelt ledelse, med valgt rektor som også er styrets leder og fast ansatt høgskoledirektør. Hver av de tre faglige avdelingene ledes av en dekan, som rapporterer faglig til rektor og administrativt til direktør. Den administrative staben rapporterer til direktør.

Styret har det overordnede ansvaret for at HiMolde driver et systematisk kvalitetsarbeid. Organisasjonskartet beskriver den faglige og den administrative organiseringen, samt kollegiale organer, råd og utvalg. Strukturen av kollegiale organer ved høgskolen er dels vedtatt av styret ut fra interne behov og dels en følge av bestemmelser i lov- og avtaleverk fra sentrale myndigheter. Styret har vedtatt Reglement for ansvar, myndighet og organisering ved Høgskolen i Molde.

Styret

Styret har det øverste ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet j.fr UH-loven § 9.1 og 1.6. Det innebærer at kvalitetssystemet skal revideres og forbedres årlig, og senest på møtet som følger etter fremlegging av årsrapport om studiekvalitet.

Styrets ansvar innebærer følgende konkrete oppgaver:

 • Vedta og oppdatere institusjonens strategi
 • Årsrapport om studiekvalitet legges fram for styret som behandler den og vedtar tiltakene.
 • De periodiske evalueringene skal legges frem for styret. Tiltak som krever ressurser meldes inn i budsjettprosessen.
 • Styret vedtar studieportefølje for kommende studieår. Internakkrediteringsdokument og godkjent studieplan skal forelegges styret for nye studier før studiet kan lyses ut for opptak.
 • Følgende undersøkelser skal presenteres i styret som orienteringssaker:
  • Studiebarometeret
  • Kandidatundersøkelse (2. hvert år)
  • Studiestartundersøkelse
  • SHoT
 • Behandle avdelingenes forslag til nye studier for påfølgende år innen 30.6.

Styreinstruks for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Rektor/prorektor

Rektor er styrets leder og har på vegne av styret det overordnede ansvar for og ledelse/tilsyn av virksomheten. Dette innebærer at rektor:

 • Forbereder, gjennomfører og oppdaterer høgskolens strategi og legger den frem for styret
 • Følger opp avdelingenes strategiske handlingsplaner og tiltak
 • Utpeker viserektor for utdanning
 • Utpeker viserektor for forskning
 • Bevilger etter søknad fra rektors strategiske pott
 • Leder ansettelsesutvalget
 • Leder formidlingsutvalget
 • Deltar i møter i forsknings- og studieutvalget

Viserektor for forskning

VFF har en koordinerende og initierende rolle for forskning. VFF har et spesielt ansvar for å styrke forskningens omfang, posisjon og kvalitet. VFF skal:

 • lede forskningsutvalget
 • være prosjektleder for Forskningsdagene

Viserektor for utdanning

Viserektor for utdanning (VFU) utpekes av rektor, som alternativt selv eller ved prorektor påtar seg dette ansvarsområdet. VFU skal ha en koordinerende og initierende rolle og har hovedansvar for utdanningsledelsen. VFU har et spesielt ansvar for å skape økt oppmerksomhet om utdanningskvalitet og å initiere og gjennomføre tiltak som kan bedre både studentenes læring og deres opplevelse av undervisningen, og

 • Leder studieutvalget
 • Er prosjektleder for Gründercampen

Høgskoledirektør

Høgskoledirektøren er øverste leder for den samlede administrative virksomheten. Direktøren har et overordnet ansvar for drift og vedlikehold av kvalitetssystemet. Direktøren har også ansvaret for kvaliteten i de administrative tjenestene som er knyttet til studiekvalitet.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Lovpålagt rådgivende organ. LMU rapporterer direkte styret om læringsmiljøet. LMU skal delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes helse, sikkerhet og velferd. LMU skal årlig avgi rapport til høgskolestyret om sin virksomhet og gi forslag til tiltak. LMU skal legge frem handlingsplan for universell utforming.

Studieutvalget

Har et særlig ansvar for systemer og rutiner for kvalitetssikring og evaluering av studier og undervisning og skal bidra til informasjonsutveksling og koordinering mellom de ulike studieprogrammene. Studieutvalget skal:

 • Fastsette prosedyre for internakkreditering av nye studier inkludert mal for studieplaner og emnebeskrivelser i samsvar med krav i studietilsynsforskrifta.
 • Behandle intern akkreditering og studieplan for nye studier.
 • Initiere utarbeiding av nye rutiner og prosedyrer
 • Påse at avdelingene følger opp periodiske studieprogramevalueringer og relevansvurderinger
 • Følge opp bruken av institusjonens LMS (læringsmiljøsystem) gjennom valg av moduler, statistiske rapporter og evaluering av bruken, sett i forhold til institusjonens vedtatte strategi
 • Forsikre seg om at studieprogrammenes læringsutbytter blir fulgt opp gjennom tiltak på tvers av emner eller programmer når det er hensiktsmessig eller mulig, f.eks. gjennom gründercamp eller andre studentaktiviteter.

Doktorgradsutvalg

Hvert ph.d.-program skal være underlagt et doktorgradsutvalg som har:

 • Ansvar for utvikling og godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser
 • Skal utarbeide utfyllende retningslinjer for studiet
 • Skal ta stilling til opptak av doktorgradsstudenter
 • Oppnevner veiledere og bedømmelseskomiteer
 • Organiserer emner og seminarer
 • Følger opp kandidatenes avtaler
 • Gir uttalelse om tilsetting av stipendiater

Studiesjef

Studiesjefen har samlet ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til de studieadministrative støttetjenestene. Studiesjefen skal:

 • I samarbeid med avdelingene utarbeide og vedlikeholde en plan for periodisk studieprogramevaluering ved høgskolen for å sikre studiekvaliteten.
 • Utarbeide statistikker og analysegrunnlag som avdelingene kan bruke i sitt kvalitetsarbeid
 • Publisere all internakkrediteringsdokumentasjon og andre rapporter stipulert av kvalitetssystemet på en felles portal, i P360 eller Canvas
 • Publisere neste studiehåndbok senest 15. januar
 • Sørge for effektiv drift, organisering og utnyttelse av støttetjenestenes ressurser

Dekan

Dekanen har faglig ansvar for avdelingens undervisnings- og forskningsvirksomhet. Dekan har ansvar for kvalitet og effektivitet i det faglige arbeidet i avdelingen og skal utvikle dette innenfor de overordnede mål og strategier som er fastsatt. Dekanen skal:

 • Utarbeide faglige strategier og handlingsplaner for avdelingens undervisning og forskning i samspill med HiMs strategiarbeid.
 • Ha ansvar for at kvalitetssikring av studieprogrammene gjennomføres i henhold til kravene
 • Sørge for kvalitetssikring av undervisning og forskning og har ansvar for personalledelse og utvikling av et godt og aktivt arbeids- og læringsmiljø for tilsatte og studenter.
 • Skrive avdelingens innspill til den årlige årsrapporten om studiekvalitet.
 • Årlig oppdatere oversikter over fagmiljø knyttet til studiene
 • Godkjenne endringer i eksisterende studieprogram senest 31.12
 • Foreslå endringer i studieporteføljen i henhold til høgskolens rutiner for dette
 • Legge frem intern akkreditering for alle nye studier med oppstart påfølgende år for avdelingsstyret senest 30.09.

Avdelingsstyre

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. Avdelingsstyret skal:

 • Behandle internakkreditering av avdelingens studieprogrammer
 • Godkjenne studieplaner for nye studier
 • Vedta planer og følge opp rapportering fra programmene om ekstern studieprogramevaluering minst hvert 6. år og relevansvurdering ihht utviklingsavtalen hvert 3. år.
 • Behandle avdelingens strategier og handlingsplaner

Studieleder

Ved avdelingene skal det være studieledere med faglig-administrativt ansvar for gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studieprogram. Studielederens oppgaver er knyttet til undervisning og studentenes gjennomstrømning i studiet, med særlig vekt på områder som læringsmiljø, studentoppfølging, evaluering og kvalitetssikring. Studieleder har en koordinerende funksjon og skal bidra til sammenheng og helhet i opplegg og gjennomføring av studietilbudene, samt gi innspill til markedsføring, rekruttering og kontakt med arbeidslivet. Studieleder skal:

 • Sørge for gjennomføring av evalueringer av emner og programmer i henhold til avdelings rutiner.
 • Gjennomføre ekstern studieprogramevaluering minst hvert 6. år og relevansvurdering ihht utviklingsavtalen hvert 3. år.
 • Utarbeide årlig studieprogramrapport
 • Utarbeide studieplan og internakkrediterings-dokumentasjon for nye studier og legge den frem for avdelingsstyret senest 30.9 året før programmet begynner
 • Tilrettelegge for internasjonalisering og utplassering.

Ansvarlig faglærer

Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i sine emner. Faglærer skal:

 • Påse at sammenheng mellom undervisningsaktiviteter og vurdering er hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet og er i tråd med beskrivelsen for programmet
 • Forsikre seg om at det kontinuerlig vurderes og minst hvert 3. år skjer en ekstern evaluering av eksamensform (bruk av ekstern sensor)
 • Oppdaterte emnebeskrivelser og pensumliste
 • Koordinere eventuelle vesentlige endringer av innhold med studieleder for å sikre sammenheng mellom emne og program
 • I god tid før eksamen, utarbeide og arkivere sensorveiledning
 • I god tid før eksamen, treffe avtaler med ekstern sensor, når det er aktuelt
 • Gjennomføre og journalføre sensur.

Kvalitetsteam

Kvalitetsteamene skal diskutere tema rundt undervisnings¬opplegg, pedagogiske spørsmål, studie- og læringsmiljø, kvalitetssikring og evaluering av undervisning og studier. Kvalitetsteamene skal være en arena for drøftinger av opplegg, gjennomføring og videre utvikling av de enkelte studier.

Studentdemokratiet

Skal representere studentenes syn i råd og utvalg i arbeidet med studiekvalitet ved institusjonen.

Studentene

Gjennom studentdemokratiet blir studentene representert i kvalitetsarbeidet på alle nivå. I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert studieprogram kvalitetsteam og kullmøter.

Den enkelte student forventes;

 • å delta aktivt i evaluering av sine emner og studieprogram gjennom spørreundersøkelser, møter m.m.

Administrasjonen

 • Skal legge til rette for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen
 • Har ansvar for utvikling og drift av kvalitetssystemet