Disputas: Elin Mordal

Elin Mordal ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er «Fødselsomsorg i rurale Etiopia – kvinners og jordmødres erfaringer og praksis»

Bilde av Elin Mordal

Elin Mordal forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde, fredag 28. oktober. 2022. Foto: Jan Ragnvald Eide/HiMolde

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28. oktober 2022, kl.10.15,  Høgskolen i Molde, Britvegen 2, rom B-137

Tittel på prøveforelesning:

"Vurdering av kvalitet i fødselsomsorgen; metodiske betraktninger"

Bedømmelseskomité

  • Professor Emerita Johanne Sundby, Universitetet i Oslo
  • Associate professor Klas-Gõran Sahlén, Umeå Universitet
  • Professor Johanne Alteren (administrator), Høgskolen i Molde

Leder av disputas

  • Dekan Heidi Viviann Haavardsen, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Emerita Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde
  • Medveileder: Professor Emerita Ingrid Hanssen, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Medveileder: Associate Professor Andargachew Kassa Biratu, Hawassa University

Etter disputasen (ca kl. 15.00) inviterer vi alle frammøtte gjester, familie og kollegaer til en enkel mottakelse i kantinen.  Av hensyn til matserveringen ber vi dere melde dere på mottakelsen her: https://nettskjema.no/a/disputas-mordal

Om doktogradsavhandlingen

Fødselsomsorg er en viktig del av kvinnehelse i utviklingsland. Altfor mange kvinner dør eller får varige skader i forbindelse med fødsel, og enda flere kvinner har dårlige opplevelser på grunn av mangelfull fødselsomsorg.

Denne avhandlingen har ambisjon om å utforske kvinnenes og jordmødrenes egne erfaringer og opplevelser med fødselsomsorg i et ressursfattig område, der halvparten av kvinnene føder hjemme og halvparten ved små lokale fødeavdelinger. Gjennom intervjuer og observasjoner av kvinner og jordmødre som jobber i Hawassa Zuriya Woreda, kom det fram at kvinnenes tidligere erfaringer, komplikasjoner eller forventninger fra familie og nettverk spilte en viktig rolle for om de uttrykte ønske om å søke profesjonell fødselshjelp. Geografisk avstand og kostnader til transport og medisiner var et hinder for å søke kvalifisert fødselshjelp. Jordmødrenes fokus var overveiende på kvinnenes sikkerhet. Det å rette tiltak inn mot denne utfordringen, er utvilsomt viktig for kvinnene, ettersom trygg fødsel i betydning av overlevelse for mor og barn ble trukket fram som den viktigste grunnen for å søke profesjonell fødselshjelp. Det kan likevel se ut til at det store søkelyset på overlevelse har ført til at et fødselsomsorgstilbud med klare mangler har blir akseptert.

Bakgrunnen

Interessen for fødselsomsorg i Etiopia startet med bakgrunn i at sykepleierutdanningen sendte studenter på utvekslingsopphold i Etiopia, der de blant annet hadde praksis ved en fødeavdeling. Dette samarbeidet med Universitetet i Hawassa førte også til at vi sammen gjennomførte et forskningsprosjekt som var starten på dette doktorgradsprosjektet.

Betydning for videre forskningsarbeid

Funnene i avhandlingen kan bidra til å informere ledere, politikkutformere, bevilgende myndigheter, helsepersonell og jordmorutdanninger, for å kunne videreutvikle fødselsomsorgstilbudet til kvinner i rurale områder for å nå målsettingen om et mer helhetlig, kompetent og respektfullt fødselsomsorgstilbud.

Elin Mordal (54) kommer fra Aukra.  Hun er utdannet sykepleier fra Sjukepleierhøgskolen i Molde, nå Høgskolen i Molde, fra 1990 og jordmor fra Høgskulen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet, fra 1999.  Hun fullførte en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde i 2009. Hun har gjennom doktorgradsstudiene vært tilsatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Publisert 28. sep. 2022 09:35 - Sist endret 17. okt. 2022 08:18