Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT100 Matematikk (Høst 2020)

Om emnet

Ligninger og ulikheter

 • Algebraiske uttrykk

 • Lineære ligninger

 • Lineære ligningssystem

 • Kvadratiske ligninger

 • Faktorisering

 • Ulikheter

 • Absoluttverdi

Funksjoner

 • Lineære funksjoner

 • Simplex-algoritmen

 • Kvadratiske funksjoner

 • Rasjonale funksjoner

 • Asymptoter

Derivasjon

 • derivasjon av produkt- og brøkfunksjoner

 • kjerneregelen

 • 1. og 2. derivajonstesten

 • lokale og globale ekstremalpunkt

Eksponensial- og logaritmefunksjoner

 • Eulers tall

 • logaritmer

 • deriverte av ln(x)

Følger og rekker

 • aritmetiske rekker

 • geometriske rekker

 • konvergens og divergens

 • finansmatematikk

Integrasjon

 • fundamentalsetningen for integral

 • antideriverte og integral

Funksjoner med flere variabler

 • partiell deriverte

 • retningsderiverte

 • Maksimering/minimering under bibetingelser - Lagranges metode

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det forutsettes at man kan elementær matematikk fra

videregående som:

 • Addisjon

 • Multiplikasjon

 • Brøkregning

 • Prosent

 • Potenser

 • Kvadratrot

De som ikke har denne forkunnskapen må regne med ekstra innsats i løpet av

hele kursets gang. For de som mangler denne forkunnskaper forutsettes det at

de deltar på MAT001 Forkurs i matematikk som varer en uke i starten av semesteret.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAT100N – Matematikk (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne  ha kjennskap til/kunne:

 • elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • regne med ulikheter
 • elementær lineær programmering
 • lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • løse enkle ligningssystem
 • derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, optimum
 • regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner
 • kunne regne på funksoner med flere variabler
 • metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode

Undervisnings- og læringsformer

Omvendt undervisning:

 •  Studentene ser videoer før øvingsdagene.

 • Øvingsdag = oppgaveregning på campus (Molde, Kristainsund, Bergen)

med veiledning av emneansvarlig og hjelpelærere.

 • Øvingsdager to ganger i uken.

 • En øvingsdag varer i 4 timer.

 • 1. time:

 • gjennomgang av dagens tema på tavlen av faglærer

 • 2.-4. time:

 • individuell oppgaveregning med veiledning fra hjelpeærer og faglære

 • samarbeid studentene imellom er tillatt

Studentene skal levere inn individuelle løsninger. Oppgavene skrives på papir, scannes inn og leveres

Digitalt via Canvas.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatoriske arbeidskrav: oppgaveinnlevering

 • Godkjent øving: 75% rett

 • Antall arbeidskrav: 6 av 6 øvinger godkjent

 • Obligatorisk oppmøte:

 • Uke 0: obligatorisk oppmøte

 • Uke 1-12: minst 18 av 24 oppmøter

 Innlevert og godkjent alle 6 øvingene samt oppmøte på minst 18 av 24 øvingsdager for å få kunne gå opp til eksamen.

For å få godkjent en oppgave må minst 75% være rett. Øvingene skrives på ark, scanner inn og leverer digitalt på Canvas.

Arbeidskravene må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen.

Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres.

Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt,

må også gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Fjernstudenter:

 • Emnet MAT100 egner seg godt som fjernstudent.

 • Slipper oppmøte, men må oppfylle de øvrige arbeidskravene på link linje andre studenter.

 • Emnet passer svært godt for fjenstudenter blant annet fordi alle videoer i emnet og øvrig kursmateriell er åpent tilgjengelig.

 • Skriftlig skoleeksamen må avlegges i Molde. Emnestudenter må søke opptak innen fristen.

 • For mer info: https://www.himolde.no/studier/opptak/enkeltemne/

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Gratis PDF-versjoner av kompendiene blir lagt ut på Canvas ved studiestart.
En papirversjon av kompendiene kan kjøpes i bokhandelen SiMolde BOK.

Kun papirversjonen av kompendiene er tillatt å ha med på eksamen

Pensumlitteratur:
Rekdal, Per Kristian, Pettersen, Bård-Inge:
"Kompendium i MAT100 Matematikk", del 1, del 2 og del 3, SiMolde BOK, 2020.
Det lages nytt kompendium for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium.

Støttelitteratur:
Bjørnstad, Harald m.fl.:Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget, 2018.
-

Klikk her for pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 04:33:01