Videreutdanning i helsesykepleie

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Januar 2022
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
8. september 2021
Ordinær søknadsfrist:
1. november 2021
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Programmets innhold

 Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.

Helsesykepleiere har et spesielt ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er lavterskeltilbud som skal styrke målgruppens ressurser og fremme mestring av god helseatferd.

Studiet gir inngående kunnskap om barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder og rammebetingelser.

Studieplanen bygger på «Forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning» fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1381

Studiet er et deltidstudie over to år, med krav om obligatoriske frammøte til samlingsuker og studentaktivitet mellom samlingsukene.

HiMolde bruker læringsplattformen Canvas og kommunikasjon mellom faglærer og student foregår i hovedsak gjennom der. Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og delta i studentaktive læringsformer i Canvas.

For våren 2020 er det planlagt samlinger i ukene 05, 10, 17 og 23.