Disputas: Thea Beate Brevik

Thea Beate Brevik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Educational interventions on breast and cervical cancer screening."

Bilde av Thea Beate Brevik

Thea Beate Brevik forsvarer sin doktorgradsavhandling ved HiMolde.

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15 på rom A-1.020

Tittel på prøveforelesning:

"Health literacy in multicultural society - implications for public health interventions"

Påmelding til mottakelse

Se prøveforelesning og disputas her fra kl. 10.15.

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Anne Sofie Furberg, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde

Veileder

Om doktogradsarbeidet

Brystkreft og livmorhalskreft rammer mange kvinner. I de fleste høyinntektsland tilbys screening av livmorhals og bryst, hvor den viktigste nytten er færre dødsfall. Mange kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har lav deltakelse i screeningprogrammene og krever derfor spesiell oppmerksomhet. Tilpasset informasjon og tiltak til etniske minoritetskvinner anses som en av nøkkeltilnærmingene for å øke deres deltakelse på screening. Effekten av slike tiltak har derimot vært lite undersøkt. I mange lavinntektsland tilbys livmorhalsscreening, men disse tjenestene er ikke tilgjengelige for alle kvinner. For at flere kvinner skal få tilgang til livmorhalsscreening, har det vært avgjørende å gi helsepersonell nødvendig opplæring. Kvaliteten og innholdet av denne opplæringen har også vært lite undersøkt. 

Doktorgradsarbeidet mitt handler om bruk av undervisningstiltak for å gi flere kvinner mulighet til å delta på livmorhalsscreening og brystkreftscreening. I den første delen av doktorgradsprosjektet undersøkte jeg om undervisningstiltak tilpasset kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn økte deres deltakelse på livmorhalsscreening (celleprøver) og brystkreftscreening (mammografi). Resultatene viste at flere etniske minoritetskvinner tok celleprøver og mammografi dersom de fikk tilpasset informasjon og undervisning i forkant. Særlig gjaldt dette kvinner som tidligere ikke hadde deltatt på screening. I den andre delen av doktorgradsprosjektet kartla jeg opplæring i livmorhalsscreening som gis helsepersonell i lavt utviklede land. Resultatene viste at helsepersonell i stor grad får opplæring som er i tråd med internasjonale retningslinjer og dette ga flere kvinner tilgang til livmorhalsscreening.

Betydning for videre forskning

Dette doktorgradsarbeidet har satt søkelys på kvinnehelse og hvordan sosiale og demografiske forskjeller gir ulik tilgang til nødvendige helsetjenester. Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viser at tilpassede undervisningstiltak kan gi flere kvinner mulighet til å delta på kreftscreening. Tiltak og strategier som har vist seg å være effektive og vellykkede bør iverksettes i klinisk praksis. Derfor er det viktig at forskning systematisk undersøker hvilke tiltak som faktisk virker. Oversiktsstudier som samler resultater fra hele forskningsfeltet er svært viktige for at ledere, politikere og andre beslutningstakere skal kunne innføre strategier som er i tråd med funn fra forskning. Denne doktorgradsavhandlingen kaster lys over ulike strategier som kan være effektive og aktuelle for å øke kvinners deltakelse på screening. Dette kan være med på å redde liv.. 

Thea Beate Brevik (32) kommer fra Isfjorden i Rauma kommune.  Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Molde.  Hun innehar en master i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde fra 2018. Hun har vært tilsatt som stipendiat ved Høgskolen i Molde under doktorgradsstudiet. Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge finansierte forskningsopphold ved the International Agency for Research on Cancer i Lyon, Frankrike, i 2020/2021.  Hun er i dag tilsatt som høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og som sykepleier ved Kirurgisk sengepost B ved Molde sykehus.

Publisert 2. juni 2022 10:04 - Sist endret 28. juni 2022 10:32