Årsrapport om studiekvalitet

Avdelingen skal

oppsummere sitt arbeid med å kartlegge og forbedre studiekvaliteten. Avdelingens oppsummering skal inngå i høgskolens årsrapport om studiekvalitet. Oppsummeringen skal hente data fra ulike evalueringer og kvantitative data, og det skal foretas analyserer og egenvurdering av studiekvalitet og kvalitetsarbeid på avdeling.

Fokus på kvalitetsutvikling

Oppsummeringen skal bygge på avdelingens:

  • Emne/studieårsevalueringer (underveis- og sluttevalueringer)
  • Studieprogramevalueringer
  • Evalueringer av vurderingsordningene
  • Kandidatundersøkelser
  • Kvantitative data om inntakskvalitet (søkertall, opptaksgrenser, konkurransepoeng, geografisk tilhørighet etc.), gjennomføringskvalitet (eksamensresultat (strykprosent, karakterfordeling), gjennomstrømning, ressursbruk etc.), resultatkvalitet (gjennomføring på normert studietid etc.)
  • Andre forhold som har betydning for læringsmiljøet som AV- og IT-tjenester, bibliotekfasiliteter, velferdstilbud, studiemiljø, tilrettelegging for internasjonal utveksling med mer

Konklusjon

Oppsummeringen skal avsluttes med en konklusjon med forslag til tiltak og innspill til budsjettarbeidet. Oppsummeringen bør legges fram for avdelingsråd, før den sendes til studiesjefen innen fastsatt frist. Studiesjefen innarbeider avdelingenes oppsummeringer i årsrapport om studiekvalitet. Rapporten legges fram for Studieutvalget og styret. Årsrapport om studiekvalitet er tilgjengelig på høgskolens nettsider.
 

Mal for årsrapport om studiekvalitet

Beskrivelse av mal for årsrapport om studiekvalitet

Publisert 12. mai 2020 10:19 - Sist endret 12. mai 2020 10:19