Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Informasjon om studiet

Utdanningen er organisert som deltidsstudium (30 studiepoeng), og har en normert studietid på ett år.

Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til studium på mastergradsnivå.

 

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

 

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere og ansatte og økt arbeidsinnvandring. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

 

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke bare utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Organisering og læringsformer

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.

Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema.

Studiemodell

Høst 2019

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

Vår 2020

Dato for samlingane (med atterhald om endringar)

  1. samling:     22. - 23. august (oppstartsamling)
  2. samling:     19. - 20. september                 
  3. samling:     24. - 25. oktober     
  4. samling:     21. - 22. november 
  5. samling:     9. - 10. januar
  6. samling:     6. - 7. februar
  7. samling:     5. - 6. mars
  8. samling:     7. - 8. mai     

Eksamen:     Månadsskiftet mai/juni 2020.        

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 04:38:32