Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Informasjon om studiet

Vi omgis av informasjonsteknologi. Folk flest bruker informasjonsteknologi uten å vite mye om virkemåte og hvordan den kan tilpasses våre behov på jobb og hjemme. Med litt ekstra kunnskap om programmering og maskinenes virkemåte kan en utnytte teknologien bedre, og bli en verdifull støttespiller som også kan bidra i omstillingsprosjekt der en digitaliserer mindre deler av arbeidsoppgavene på en arbeidsplass.

Innhold og oppbygging av studiet

All undervisning kan følges via videoer. I noen av emnene gis det fysiske forelesninger i klasserommet (i Molde) som blir tatt opp på video og lagt på nett. I andre emner vil forelesningen være erstattet av forhåndslagede videoer som legges på nett sammen med annet materiell. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må leveres innen gitte frister. Øvelser gjøres på egne PCer, og en får støtte til oppgaveløsning fra hjelpelærere via diskusjonsforum og andre digitale kanaler. Obligatoriske innleveringer gjøres på nett og gis tilbakemelding på nett.  NB: Eksamen må tas i Molde. Studenten må selv ordne reise og eventuelt opphold. Eksamen vil avholdes på ulike dager og spredt over hele eksamensperioden.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke for fulltidsstudenter. Det er midlertid muligheter for å arbeide deltid, for eksempel ved å gå ned halv belastning hvert semester og strekke studiet over to år.

Erfaringsmessig er emnet i programmering vanskelig for mange. Disse må da regne med å bruke en god del mere tid enn normalt, for å greie å bestå dette emnet. 

Organisering og læringsformer

Første semester vil gi innføring i informasjonsteknologi, programmering og bruk av ERP-systemer. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i variert programmering mot regneark, databaser og web/internett. Det gis også en innføring i elektronisk handel.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har skriftlig PC-eksamen. Noen har eksamen med hjelpemidler, andre har ingen. Noen eksamener utføres med praktisk bruk av programvare, andre utføres uten programvare. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren. Merk at eksamen må tas i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juli 2021 04:34:27