Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Informasjon om studiet

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift. Det skal være betalt i eksamenssemesteret. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur. Arbeidsgiver kan søke støtte til frikjøp via kompetanseløftet.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á to-tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Organisering og læringsformer

Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted, samt muntlig sluttvurdering. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått. På samlingene vil det bli forelesninger knyttet til sentrale tema innen legemiddelbruk, legemidelhåndtering og pasientsikkerhet. Det vil også bli arrangert workshops og gruppearbeid i sammenheng med arbeidskrav og forelesninger.

Vurdering

To skriftlige arbeidskrav må være godkjent i løpet av studiet. Det blir en muntlig eksamen på slutten av studiet. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:15