Hva lærer du? (2021–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i økonomi og administrasjon

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskaper

 • hvordan finansmarkedene fungerer, hvordan foretak finansieres, og hvordan investeringer vurderes

 • hvordan bedriftsøkonomiske problem identifiseres, og hvordan disse løses med relevant programvare

 • hvordan globalisering og internasjonal handel påvirker utviklingen i landene, og hvordan ulike nasjonale strategier påvirker utviklingen

 • hvordan offentlige investeringer vurderes, og fundamentet disse vurderingene bygger på

 • hvordan statistikk og økonometri kan anvendes på praktiske problemstillinger, og hvordan dette gjøres med relevant programvare

 • hvordan man identifiserer relevante forskningsspørsmål, og hvordan man utvikler strategier for å besvare spørsmålet

Ferdigheter

 • kunne anvende arbitrasje-teori og spill-teori for å vurdere ulike investeringsvalg og finansieringsvalg

 • kunne anvende relevante optimeringsmetoder for å løse både bedriftsøkonomiske problemstillinger og logistiske probelmstillinger

 • kunne drøfte ulike nasjonale strategier for utvikling og handel

 • kunne anvende nytte-kostnadsanalyser for å vurdere offentlige investeringer (spesielt innen transport infrastruktur)

 • kunne anvende empiriske metoder innen finans, økonomistyring, og samfunnsøkonomi

 • kunne utvikle et forskningsspørsmål og gjøre relevante undersølelser for å besvare spørsmålet

Generell kompetanse

 • kunne formidle egen og andres forskning både muntlig og skriftlig

 • kunne kritisere både egen og andres forksning basert på generell forskningskompetanse

 • kunne anvende digitale verktøy for å løse relevante problemstillinger

 • kunne anvende kunnskapen fra hovedprofilen på nye utradisjonelle områder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:36