Hva lærer du? (2020–2023)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap

 

 • ha bred kunnkap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder

 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn

 • kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse

Ferdigheter

 

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kunne anvende konflikthåndtering og prestasjonsfremmende strategier

 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling


Generell kompetanse

 

 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig veiledning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:39:04