Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Informasjon om studiet

Videreutdanningen består av to separate emner på til sammen 30 studiepoeng fordelt over to semester:

VIVO I - voldsrisikovurdering, 15 studiepoeng

VIVO II - voldsrisikohåndtering, 15 studiepoeng (forutsetter bestått eksamen VIVO I)

VIVO I gir en fullverdig videreutdanning i seg selv og det er mulig å kun ta dette emnet. Dersom du senere ønsker å bygge på med VIVO II kan du gjøre dette.

Innhold og oppbygging av studiet

Videreutdanningen er organisert som deltidsstudium med et emne pr semester. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Oppstart er 4. mars 2020, søknadsfristen er 1. februar 2020. Den er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert. Begge emner består av syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. Påmelding gjøres enten til deltagelse på Gaustad, eller til deltakelse på videokonferanse.

Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på Canvas.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene

Krav til studieprogresjon

Deltaker må ha fullført og bestått VIVO I for å kunne fortsette på VIVO II

Vurdering

Begge emner avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen som leveres digitalt- dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

VIVO I: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

VIVO II: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. mars 2021 04:40:47