Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
2½ år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år

Studieplan for Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer (2020–2022)

Informasjon om studiet

Hovedmålet er å gi ledere/fremtidige ledere innenfor helse og sosialsektoren en videreutdanning i logistikk og digitale systemer på masternivå. Kunnskaper i logistikk anvendt i helse- og sosialsektoren er med på å gi økt kunnskap og forståelse for pasient og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, dvs. fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Samtidig henger logistikk og digitalisering nøye sammen. Bruk av digitale systemer gjør at helsetjenestene kan bidra til bedre, mer effektive og sikrere løsninger. Studiet gir kompetanse i logistikk og digitalisering gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger. Studiet egner seg godt for søkere som har en bachelor innenfor helse- og omsorgssektoren. (f. eks sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, leger etc).

 

Forkurs i statistikk: Vi anbefaler at studenter som har liten eller ingen bakgrunn i statistikk følger kurset : LOG718 Preparatory Course in Basic Statistics (https://www.himolde.no/english/studies/courses/log/2019/autumn/log718.html). Dette er et forlurs i statistikk som også gis til ordinære masterstudenter.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

 • ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i logistikk og digitale systemer

 • ha spesialisert kunnskap innenfor utvalgte emner innen logistikk og digitale systemer

 • ha avansert kunnskap om hvordan logistikk og digitale systemer er relatert til problemstillinger innenfor helse- og omsorgsektoren

Ferdigheter:

 • kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.

 • kunne bruke digitale systemer for å bedring av ressursutnyttelse og forbedre kvalitet hos brukerne.

 • kunne bruke digitale systemer for å løse logistiske utfordringer knyttet til organisasjon og brukere av tjenesten.

 • kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til forbedring av prosesser og utnyttelse av ressurser innenfor virksomhetens strategiske mål.

 • kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

Generell kompetanse:

 • kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor helselogistikk og digitale systemer både på et faglig ekspertnivå og overfor personer med annen fagbakgrunn.

 • kunne sette seg inn i ny forskningslitteratur innen logistikk og digitale systemer og vurdere denne på en kritisk og reflektert måte.

Opptak

Bachelor i helse og sosialfag eller tilsvarende med karaktersnitt C eller bedre. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad. Relevant praksis kan være at du har jobbet med direkte pasientarbeid, administrativt i et helseforetak, administrativt i helse- og omsorgssektoren i en kommune, som konsulent hvor arbeidet har vært relatert til helse- og omsorgssektoren etc .

Institusjonen vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Hovedmålet er å gi ledere/fremtidige ledere innenfor helse og sosialsektoren en videreutdanning i logistikk og digitale systemer på masternivå. Logistikkunnskaper i helse- og sosialsektoren er med på å gi økt kunnskap og forståelse for pasient og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, dvs. fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Samtidig henger logistikk og digitalisering nøye sammen. Bruk av digitale systemer gjør at helsetjenestene kan bidra til bedre, mer effektive og sikrere løsninger. Studiet gir kompetanse i logistikk og digitalisering gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger. Studiet egner seg godt for søkere som har en bachelor innenfor helse- og omsorgssektoren. (f. eks sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, leger etc).

 Forkurs i statistikk: Vi anbefaler at studenter som har liten eller ingen bakgrunn i statistikk følger kurset : LOG718 Preparatory Course in Basic Statistics (https://www.himolde.no/english/studies/courses/log/2020/autumn/log718.html). Dette er et forlurs i statistikk som også gis til ordinære masterstudenter.

Studiet inneholder 3 moduler.

 • Modul 1: Logistikk

Denne modulen vil gi kunnskap om hvordan logistikk kan anvendes innenfor helse- og omsorgssektoren. For å se på samhandling mellom ulike aktører i kjeden brukes verdikjedeaspektet som teoretisk grunnlag. For å kunne forstå og designe tjenesten vil studenten lære om produksjonsprinsipper som kan anvendes innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

 • Modul 2: Digitale systemer

Modulen vil gi en bred tilnærming vedrørende bruk av digitale systemer innenfor helse og omsorgsektoren. Studenten skal få kunnskap om hvordan digitalisering kan benyttes til å forbedre prosessene i helsetjenesten både på organisasjonsnivå og brukernivå , samt hvordan individet påvirkes ved bruk av teknologi.

 • Modul 3: Masteroppgave

I denne modulen skal studentene skrive masteroppgave. Studentene skal anvende kunnskap fra de to andre modulene til å belyse, redegjøre og løse praktiske problemstillinger fra sin arbeidsplass.

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert som deltidsutdanning over 5 semestre. Studiet vil være en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning. Hvert semester starter med en samling som består av to dager. Resterende forelesninger gis på video og det er ett nettmøte per emne per uke. Nettmøtene brukes til å gå gjennom oppgaver, diskusjoner, besvare spørsmål fra studentene etc. Studiet er på totalt 90 studiepoeng og gir tittelen Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer.

Krav til studieprogresjon

Studiet må være fullført innen 3.5 år, dvs. 7 semester.

*Studieplan er under arbeid så endinger kan forekomme.

Videre studier

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og utlandet.

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Modul 2 - Teknologi

Modul 2 - Teknologi

 • IBE780 Informassjonsstystemer 7.5 stp
 • IBE781 Digital velferdasteknologi 7.5 stp

Vår 2022

Modul 2 - Teknologi

Modul 2 - Teknologi

 • IBE782 Menneske og teknologi 7.5 stp

Modul 3 - Masteroppgave

Modul 3 - Masteroppgave

Høst 2022

Modul 3 - Masteroppgave

Modul 3 - Masteroppgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. apr. 2021 06:25:08