Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Kristiansund
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad

Studieplan for Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering (2019–2020)

Informasjon om studiet

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift. Det skal være betalt i eksamenssemesteret. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur. Arbeidsgiver kan søke støtte til frikjøp via kompetanseløftet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studie:

  • gjøre rede for forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglige, etiske, praktiske og juridiske føringer

  • anvende aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk

  • anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering

  • utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis

  • ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk

  • veilede og drive med opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk

  • synliggjøre ferdigheter og kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering på sin arbeidsplass

Opptak

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) i sykepleie eller vernepleie

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á to-tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Organisering og læringsformer

Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted, samt muntlig sluttvurdering. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått. På samlingene vil det bli forelesninger knyttet til sentrale tema innen legemiddelbruk, legemidelhåndtering og pasientsikkerhet. Det vil også bli arrangert workshops og gruppearbeid i sammenheng med arbeidskrav og forelesninger.

Vurdering

To skriftlige arbeidskrav må være godkjent i løpet av studiet. Det blir en muntlig eksamen på slutten av studiet. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 08:26:09