Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Kristiansund
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad

Studieplan for Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering (2022–2023)

Informasjon om studiet

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift. Det skal være betalt i eksamenssemesteret. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur. Arbeidsgiver kan søke støtte til frikjøp via kompetanseløftet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

 • har avansert kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglig, etisk, praktisk og juridisk kunnskap

 • har inngående kunnskap om forbedringsarbeid ved legemiddelhåndtering

 • har utdypende kunnskap om pasientsikkerhet ved legemiddelbruk

Ferdigheter

 • kan anvende og kritisk vurdere aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk

 • kan gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasienten/brukers legemiddelbruk

 • kan analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle i vanskelige situasjoner ved legemiddelhåndtering

 • kan anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering

 • kan utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis

Generell kompetanse

 • kan ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk

 • kan veilede og ta ansvar for opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og forbedringsprosjekter på sin arbeidsplass

 • kan bidra til nytenkning innen legemiddelhåndtering og i innovasjonsprosesser

Opptak

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) i sykepleie eller vernepleie. I tillegg må du dokumentere at du har en relevant stilling på minst 50 % omfang.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á to-tre dager. Arbeidskravene blir knyttet til at deltakerne skal gjennomføre et forbedringsarbeid på eget arbeidssted, gjennom kartlegging av behov og utprøving av mulige løsninger.

Organisering og læringsformer

Det er knyttet skriftlige arbeidskrav til gjennomføring av forbedringsarbeid på eget arbeidssted, samt muntlig sluttvurdering. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått. På samlingene vil det bli forelesninger knyttet til sentrale tema innen legemiddelbruk, legemidelhåndtering og pasientsikkerhet. Det vil også bli arrangert workshops og gruppearbeid i sammenheng med arbeidskrav og forelesninger.

Vurdering

Tre skriftlige arbeidskrav må være godkjent i løpet av studiet. Det blir en muntlig eksamen på slutten av studiet. Studiet vurderes til bestått/ikke bestått

Studiemodell

Høst 2022

Vår 2023

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 15:22:33