Hva lærer du? (2022–2025)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskap

 • hvordan finansmarkedene fungerer, hvordan virksomheter finansieres, og hvordan investeringer vurderes

 • hvordan økonomiskstyringsverktøy brukes, og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres, og analyseres

 • hvordan virksomheter utvikler og ihverksetter strategier, hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan virksomhetens produkter og tjenester markedsføres

 • hvordan markedesøkonomien fungerer, hvordan individene gjør sine valg, og hvordan disse valgene påvirkes av økonomisk politikk, teknologisk utvikling, og internasjonale avtaler

 • hvordan virksomheter startes, utvikles, og endres i tråd med tiden (nå: bærekraft og globalisering)

 • hvordan virksomheter utøver sin virksomhet etisk forsvarlig

 • hvordan matematikk, statistikk, og samfunnsvitenskapelig metode kan benyttes til innhenting, organisering, og analyse av big data

 • hvordan forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene utøves

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskapen nevnt over på praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon

 • kunne anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy og uttykksformer

 • kunne kommunisere metodevalg, forutsetninger, analyser, og resultater både muntlig og skriftlig

 • kunne vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger

 • kunne integrere eierstyring, etikk, og bærekraftshensyn i virksomhetens forretningsmodeller

Generell kompetanse

 • kunne bidra til verdiskapning for virksomhet og samfunn

 • kunne bidra til å fremme innovasjon og omstilling

 • kunne bidra i et internasjonalt marked

 • kunne kommunisere tverrfaglig

 • kunne benytte digitale verktøy til forretningsutvikling og verdiskapning

 • kunne reflektere etisk om individets ansvar ovenfor seg selv, arbeidsgiver, og samfunn

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 04:37:12