Hva lærer du? (2019–2022)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskap

  • om innovasjonsprosesser og hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes

  • om hvordan produkter og tjenester markedsføres om hvordan nye investeringer kan vurderes, finansieres, driftes og evalueres i ettertid gjennom intern og ekstern regnskapsrapportering

  • om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser om forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet 

Ferdigheter 

  • å anvende den kunnskapen som er beskrevet over, på praktiske problemstillinger i arbeidslivet

  • å utarbeide og analysere regnskapsrapporter, både som ledd i internkontroll og ekstern forvaltningskontroll

  • å utføre funksjoner innenfor en virksomhets økonomiforvaltning og administrasjon 

Generell kompetanse 

  • selvstendig planlegging og gjennomføring egne arbeidsoppgaver, i å formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis

  • å oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet skal således gi et godt grunnlag for livslang læring å vurdere yrkesetiske problemstillinger

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 15:33:21