Hva lærer du? (2020–2023)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende: 

Kunnskap 

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for virksomheten

 • vise kunnskap om planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet 

Ferdigheter 

 • kunne planlegge og organisere logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker, verktøy til å organisere, koordinere og lede logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi 

Generell kompetanse 

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet oggjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juni 2020 04:38:56