Disputas: Erlend Vik

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Bilde av Erlend Vik

Phd student Erlend Vik. Foto: HiMolde

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15, rom A-1.020.

Tittel på prøveforelesning 

«Refleksjon over styrker og begrensninger ved ulike datakilder for å forstå samhandling i helsetjenesten som sosialt fenomen». 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Dekan Heidi Viviann Haavardsen

Veiledere

Om doktorgradsarbeidet

Bakgrunnen for avhandlingen er samhandlingsreformen og en politiske ambisjon om bedre samarbeid, integrasjon og helhetsforståelse i helsetjenesten. Denne ambisjonen er ikke noe særnorsk fenomen, men føyer seg inn i en internasjonal trend der de fleste velferdsstater forsøker å legge til rette for koordinering på tvers av fag og organisasjoner. På tross av en rekke ulike reformer og virkemidler, virker det å være en ambisjon som vanskelig lar seg realisere. 

Avhandlingen har som ambisjon å bidra med et alternativt perspektiv på hvordan vi kan forstå og studere samhandling i helsetjenesten.  Det teoretiske utgangspunktet er Niklas Luhmanns systemteori og en forståelse av helsetjenesten som funksjonelt differensiert. En slik forståelse innebærer for det første at helsetjeneste forstås som et system bestående av flere delsystemer. Delsystemer viser her til ulike profesjoner og organisatoriske enheter og et vesentlig poeng er at disse i utgangspunktet er uavhengig av hverandre. Samhandlingsutfordringene er her knyttet til hvordan man kan oppnå sammenkobling mellom de ulike aktørene. For det andre fremhever det teoretiske perspektivet at helsetjenesten ikke bare er opptatt av helse, men i stor grad også må forholde seg til andre logikker som økonomi, juss, politikk og vitenskap. Dette utfordrer samhandlingen ved at det kan oppstå uklarhet om hvilken forståelse som skal danne grunnlaget for beslutninger om samhandlingen. Empirisk studerer avhandlingen samhandling gjennom politiske føringer, forskningsfeltets beskrivelser og praktiskfeltets erfaringer. En gjennomgående tematikk er hvordan ulike tiltak som koordinatorordninger, utviklingsplaner, ledelse, teamorganisering, pakkeforløp og IKT påvirker samhandling. 

Avhandlingen representerer et nytt perspektiv på hvordan vi kan forstå samhandling i helsetjenesten, og introdusere nye begreper og modeller for analyser av samhandlingssituasjoner. Avhandlingen kommer også med en advarsel mot den helsepolitiske samhandlingsambisjonen, som gjennom sin begrepsbruk og retorikk, kan bidra til å vanskeliggjøre samhandling og minske sjansene for sosial integrasjon. Bakgrunnen for dette er at retorikken tåkelegger de forskjeller som finnes i en moderne helsetjeneste, og som må løftes frem om samhandling skal gi resultater i form av økt integrasjon.

Om kandidaten

Erlend Vik (32 år) kommer fra Molde.  Han har en master i sosiologi fra NTNU i 2015.  Han har vært tilsatt som stipendiat ved HiMolde under doktorgradsarbeidet.  Vik er i dag tilsatt som førsteamanuensis ved HiMolde.

Åpen prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte, men av hensyn til våre smittevernregler må alle som ønsker å delta melde seg på vedlagte link: https://nettskjema.no/a/disputas-erlend-vik  

Maks antall til prøveforelesning og disputas er 100 personer.  Til mottakelse er maks antall 60 personer. 

Publisert 21. aug. 2020 11:20 - Sist endret 11. sep. 2020 09:32