English version of this page

Høgskolens kvalitetsarbeid

Høgskolens virksomhetsmål for utdanning:

HiMolde skal tilby forskningsbasert utdanning av internasjonal kvalitet både innenfor satsningsområdene logistikk, helse/sosialfag og sport, og innenfor fagområder som skal støtte den faglige spissingen. HiMolde skal kritisk vurdere sitt studietilbud og utvikle nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov.

Kvalitetssystemet for HiMolde

Høgskolen skal:

  • Tilstrebe god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, og øke studentutvekslingen med utenlandske institusjoner.
  • Tilstrebe et godt lærings- og studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid
  • Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene
  • Høgskolens forskerutdanning skal holde høyt internasjonalt nivå og bidra til at høgskolen kan rekruttere høyt kvalifisert vitenskapelig personell

Høgskolens kvalitetsarbeid skal tilfredsstille kravene i lov og forskrift:

UH-lovens § 1-6.Kvalitetssikring

  • Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling: 

§ 2-1.Krav til systematisk kvalitetsarbeid

  1. Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning. 
  2. Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige. 
  3. NOKUT skal, i samråd med sektoren, gi forskrift om kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid. Kriteriene skal være i tråd med kravene i Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG, (europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning) så langt de passer. 
     
Publisert 8. aug. 2018 09:20 - Sist endret 10. aug. 2022 14:57