Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad

Kontakt

Studieplan for Voldsrisikovurdering og håndtering for mennesker med psykiske lidelser (2019)

Informasjon om studiet

Videreutdanningen består av to separate emner på til sammen 30 studiepoeng fordelt over to semester:

VIVO I - voldsrisikovurdering, 15 studiepoeng

VIVO II - voldsrisikohåndtering, 15 studiepoeng (forutsetter bestått eksamen VIVO I)

VIVO I gir en fullverdig videreutdanning i seg selv og det er mulig å kun ta dette emnet. Dersom du senere ønsker å bygge på med VIVO II kan du gjøre dette.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag og minst ett års relevant yrkespraksis.

Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom "Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og helseregion Sør, Ullevål universitetssykehus" og Høgskolen i Molde, Avdeling for helsefag.

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av teorier om aggresjon og vold og praktisk-klinisk anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser.

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Innhold og oppbygging av studiet

Videreutdanningen er organisert som deltidsstudium med et emne pr semester. Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Oppstart er 30. januar 2019, søknadsfristen er 01. januar 2019. Den er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig.

Organisering og læringsformer

Studiet er samlingsbasert. Begge emner består av syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.

Studentene blir organisert i faste grupper med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.

Deltakere som skal følge samlingene på videokonferanse må selv sørge for å ordne grupper på mellom 3 og 6 studenter. Påmelding gjøres enten til deltagelse på Gaustad, eller til deltakelse på videokonferanse.

Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv. Dere vil få tilsendt mail hver gang noe nytt legges ut på Canvas.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene

Krav til studieprogresjon

Deltaker må ha fullført og bestått VIVO I for å kunne fortsette på VIVO II

Vurdering

Begge emner avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen som leveres digitalt- dette krever at studentene har internett-tilgang hele dagen mens eksamen avlegges.

VIVO I: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus.

VIVO II: skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og risikohåndteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.

Videre studier

Arbeid i psykisk helsevern, på alle nivå i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjøre denne typen utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljøterapi i institusjon som for individual- og gruppeterapeuter.

Studiet er en fullverdig videreutdanning, enten man kun tar VIVO I eller bygger på med VIVO II.

Studiemodell

Vår 2019

Høst 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juni 2021 04:38:38