Læringsmiljø

Lov om universiteter og høgskoler §4-3 Læringsmiljø: "Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret skal i samarbeid med studentsamskipnadnene legge forholdene til rette for et godtstudiemiljø og arbeide for studentvelferden på lærestedet.  Videre har styret ansvaret for at læringsmiljøet (psykisk og fysisk) på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering. Ett av kravene i forhold til det fysiske er at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming."

SnakkeboblerSi fra

Si fra om læringsmiljøet ditt.