English version of this page

Fusk og plagiat - regler og konsekvenser

Fusk og plagiat er et alvorlig tillitsbrudd som kan sanksjoneres med annullering av eksamen og utestenging i inntil ett år. Som student har du ansvar for å sette deg inn i gjeldene regler for eksamen og vurdering. 

Ditt ansvar som student 

Det er din plikt som student å gjøre deg kjent med reglement som gjelder for eksamenskandidater ved Høgskolen i Molde.  

Ved innlevering av skriftlige arbeid, for eksempel bacheloroppgaver og masteroppgaver skal du bruke kilder korrekt og ha med kildereferanser. Sett deg inn i hvordan dette gjøres: Hvordan bruke kilder og referere riktig i oppgaver. 

Eksamensreglement

Fusk og forsøkt på fusk reguleres av Universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8. Medvirkning til fusk er behandlet i § 4-8 tredje ledd.  

Dette er også regulert av Forskrift for opptak, eksamen og studier ved Høgskolen i Molde § 36 

Ved skriftlig skoleeksamen: Regler for eksamenskandidater på en skoleeksamen.

Ved innlevering av skriftlig arbeider: Retningslinjer for elektronisk innlevering

Hvordan oppdages fusk? 

Fusk eller forsøk på fusk kan bli oppdaget i eksamenslokalet eller av sensor ved vurdering av eksamen for eksempel. Høgskolen i Molde benytter også et tekstigjennkjenningsprogram som sjekker alle skriftlige innleverte arbeider opp mot andre studenters oppgaver og tidligere leverte arbeider med mere.

Hva skjer hvis du blir tatt for fusk? 

Dersom fusk eller forsøk på fusk avdekkes kan det føre til annullering av eksamen og utestenging fra høgskolen i inntil to semestre. Studenten mister også retten til å gå opp til eksamen ved alle norske universitet og høgskoler i utestengingsperioden. Medvirkning til fusk kan sanksjoneres med utestengning i inntil to semestre.

Eksempler på fusk

Det regnes som fusk når studenten handler i strid med retningslinjene for eksamen eller studieløpet for øvrig.   

  • Plagiat Dersom du unnlater å oppgi kildereferanser til tekst som er direkte sitert fra annen litteratur, artikler eller internett i en skriftlig hjemmeeksamen eller en obligatorisk innleveringsoppgave, begår du plagiat. Plagiering betraktes som fusk.  
  • Selvplagiat Selvplagiering betraktes også som fusk. Eksempel på selvplagiat er hvis du kopierer avsnitt eller utdrag fra egne oppgaver som tidligere er levert inn, uten å oppgi kildereferanse.  
  • Ulovlig samarbeid Det er lov til å diskutere og samarbeide i eksamensforberedelsene, men når du får utdelt individuell eksamen, skal du jobbe alene og besvare oppgaven selvstendig. Samarbeid med andre under eksamen ansees som fusk.  
  • Ulovlige hjelpemidler Å benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen med tilsyn, altså skriftlig skoleeksamen. Dette kan for eksempel være å benytte eller ha tilgjengelig mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr i forbindelse med gjennomføring av eksamen.  Det er uten betydning om studenten faktisk har brukt de ulovlige hjelpemidlene og om bruken i så fall er blitt oppdaget. Det regnes også som fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig utenfor selve eksamenslokalet (toalett e.l.). 
  • Medvirkning til fusk  For eksempel hvis en student deler sitt løsningsforslag med en medstudent under eksamen, eller andre handlinger som er ment til å hjelpe en student under eksamen.  
  • Urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen Fusk ved gjennomføring av obligatoriske arbeidskrav. 
  • Falsk registrering av studieaktivitet.  For eksempel falsk underskrift på fremmøteregistrering, eller at man sender noen andre for å delta i sitt sted.  

Behandling av fuskesaker 

Det er Høgskolens klagenemd som behandler fuskesaker. Vedtak i fuskesaker blir gjort med hjemmel i Lov om universitet og høyskoler § 4-7 (1) og § 4-8 (3). Loven gir også tilgang til å sanksjonere medvirkning til fusk.  Les mer om Høgskolens klagenemd

Studiekontoret eller fagavdelingene ved høyskolen forbereder saken og sender den deretter videre til Klagenemnda for behandling. Les mer om saksgang i fuskesaker.

Studentens rettigheter 

Dersom du blir mistenkt for fusk har du rett til å se saksdokumenter, rett til å forklare deg og til å si din mening skriftlig og muntlig. Du er ikke forpliktet til å uttale deg.  

Når høgskolen har besluttet å fremme saken til Klagenemnda har du rett til å bruke advokat eller annen medhjelper på høgskolens regning. Advokatutgiftene dekkes etter offentlig salærsats. Du har i hele prosessen rett til å se saksdokumentene og uttale deg skriftlig og muntlig.  Du har også rett til å vite når og hvor Klagenemda skal ha møte for å behandle saken.  

Dersom Klagenemda gjør et vedtak om utestenging eller annullering av eksamen, har du rett til å få en begrunnelse for vedtaket og du har rett til å klage. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet melding om vedtaket er kommet frem til studenten. Klager på vedtak fattet i Høgskolens klagenemd blir behandlet av Felles klagenemd.  

 


 

Publisert 6. juli 2018 11:42 - Sist endret 16. nov. 2022 20:33