Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i marin logistikk og økonomi (2022–2025)

Informasjon om studiet

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Dette studiet er rette inn mot marin næring, en næring som i dag produserer store kvanta sjømat. Fangstmengden innenfor fiskeriene var 2016 ca 2 mill tonn (ca 95% eksporteres) og havbruk produserte knappe 1,4 mill tonn. 

Dette er store mengder gods som skal håndteres, både under produksjon og til markedene som ferdige produkter. Havbruksnæringen kjøper også store mengder innsatsfaktorer i utlandet som benyttes blant annet til produksjon av fór. Dette er mel (fiskemel og vegetabilsk mel) og ulike oljer (bl.a fiskeolje, soyaolje, rapsolje) 

For å bli en god logistiker innenfor disse næringene er det viktig å kjenne næringenes rammebetingelser og suksessfaktorer. 

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot de marine næringene og inneholder spesialiseringstema som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat. Det er også nyttig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig med bl.a minst mulig påvirkning av det ytre miljø. 

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene - så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å tro at kandidater som har en bransjerettet utdanning på 3 år innen fagområdet marin logistikk og økonomi eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt i tiden fremover. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for næringene generelt og for virksomhetene spesielt

 • vise kunnskap om planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet

Ferdigheter

 • kunne planlegge og organisere logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv og lovlig drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker og verktøy til å organisere, koordinere og lede logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot de marine næringene og inneholder spesialiseringstema som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat. Det er også nyttig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig med bl.a minst mulig påvirkning av det ytre miljø.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene – så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å tro at kandidater som har en bransjerettet utdanning på 3 år innen fagområdet marin logistikk og økonomi eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt i tiden fremover. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Innhold og oppbygging av studiet

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden.

Marin sektor har lenge vært en stor sektor i Norge. Fiskeri har vært et viktig ressursgrunnlag for kystbefolkningen helt siden steinalderen. Mot slutten av vikingetiden (ca år 1000) omsatte man fisk som handelsvare langs kysten. Oftest fra nordnorge og sørover. På 1100-tallet startet eksporten av tørket torsk og sild til England, og fra 1200-tallet startet hanseatene handelsvirksomhet med norsk fisk med base i Bergen.

Siden har man hatt et eventyrlig sildefiske i etterkrigstiden. Nå drives fiskeriet fra svært effektive fiskebåter som fangster over store områder både nasjonalt og internasjonalt.

Havbruksnæringen – eller oppdrettsnæringen – hadde sin spede begynnelse på trøndelagskysten og i Hordaland på 1970-tallet. På trøndelagskysten var det flere entusiaster som bygget små og etter nåtidens målestokk ganske provisoriske oppdrettsanlegg i tre med en fiskenot som stengte fisken inne. Den gang hadde merden et volum på noen få tusen kubikkmeter. I dag er merdene som benyttes gjerne plastringer med ca 200m diameter og med et totalinnhold på over en million kubikkmeter.

Begge disse delene av marin næring produserer i dag store kvanta sjømat. Fangstmengden innenfor fiskeriene var 2016 ca 2 mill tonn (ca 95% eksporteres) og havbruk produserte knappe 1,4 mill tonn.

Dette er store mengder gods som skal håndteres – både under produksjon og til markedene som ferdige produkter. Havbruksnæringen kjøper også store mengder innsatsfaktorer i utlandet som benyttes blant annet til produksjon av fór. Dette er mel (fiskemel og vegetabilsk mel) og ulike oljer (bl.a fiskeolje, soyaolje, rapsolje)

For å bli en god logistiker innenfor disse næringene er det viktig å kjenne næringenes rammebetingelser og suksessfaktorer.

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot de marine næringene og inneholder spesialiseringstema som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat. Det er også nyttig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig med bl.a minst mulig påvirkning av det ytre miljø.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene – så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å tro at kandidater som har en bransjerettet utdanning på 3 år innen fagområdet marin logistikk og økonomi eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt i tiden fremover. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Organisering og læringsformer

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som biologisk produksjon, produksjon av sjømat, prosjektledelse, HMS-ledelse og vedlikehold.

Fjerde semester kan studenten velge to ulike løsninger:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

 • ta en kombinasjon av valgbare emner som tilbys i dette semesteret.

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Sjette semester kan studentene velge to ulike løsninger:

 • ta to emner og skrive en "vanlig" bacheloroppgave.

 • ta utplassering i bedrift og skrive bacheloroppgaven omkring dette. Iså fall må to av de valgbare emnene tatt i fjerde semester være de to emnene som studentene som skriver "vanlig" bacheloproppgave tar i 6. semester. 

Praksis

Det er muligheter for praksis ved at en i 6. semester kan være utplassert i bedrift. 

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Det er i de fleste emner tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved eksamen.

 

Jobbmuligheter

Marin næring er vår nest største eksportnæring. En betydelig vekst og utvikling forventes. Produksjonen er lokalisert langs hele vår værharde kystlinje. Næringen har et økende behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de utfordringer og behov som denne sammensatte næringen har.
Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene, så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Med en bachelorgrad i marin logistikk og økonomi vil du kunne jobbe med:

 • Krevende og tidskritiske logistikkoperasjoner forbundet med produksjon av næringsmidler

 • Utvikling av leverandørkjeder og distribusjonskanaler

 • Prosjektledelse i logistikk- og forbedringsprosjekter

 • Innkjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold

 • Kontraktsinngåelser og kontraktsadministrasjon ved nasjonale og internasjonale transaksjoner

 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold 

 • Rådgiving på logistikkområdet for denne eller beslektede næringer

 • Offentlig forvaltning som er satt til å følge opp drift og vekst i bransjen


Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

Studiemodell

Høst 2022

Matematikk forkurs - uke 32

Forkurset er frivillig, er uten studiepoeng og har ikke eksamen. Kuset går uke 32 - mandag 8. aug. - fredag 12. aug. 2022.

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Høst 2024

Vår 2025

Veivalg - obligatoriske emner 6 semester

Sjette semester kan du velge utplassering eller kombinasjonen TRA420 + MAR500 + MAR600.

Obligatorisk emnevalg 6. semester

Utplassering i bedrift

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 15:22:36