Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
English version of this page

Studieplan for Master i økonomi og administrasjon (2022–2024)

Informasjon om studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig fulltidsstudium (120 studiepoeng), hvorav 90 studiepoeng er kursdel og 30 studiepoeng er et selvstendig arbeid (masteroppgave). Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

 • Finansiell økonomi

 • Økonomisk styring

 • Samfunnsøkonomi

Innen disse tre fagene vil det gis grunnlag for spesialisering samtidig som faglige koblinger synliggjøres. Innenfor bedriftsøkonomi tilbys undervisning innen tema som finansieringsteori, operasjonsanalyse, og bedrfitsøkonomisk analyse. Innen samfunnsøkonomi vil det gis emner innen samfunnsøkonomisk analyse, næringsøkonomi, og internasjonal handel. Fordypning skal være mulig innen både mikro- og makroøkonomiske temaområder, samtidig som bredden i samfunnsøkonomi blir belyst. I tillegg til obligatoriske emner i metode innen statistikk, økonometri, og forskningsmetode. Høgskolen i Molde tilbyr også en tverrfaglig modul i bærekraftig byutvikling. I denne modulen inngår det ett kurs i urban økonomi i tillegg tre andre kurs innen området bærekraftig byutvikling som kan benyttes til å tilfredsstille breddekravet i utdanningen.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskaper

 • hvordan finansmarkedene fungerer, hvordan foretak finansieres, og hvordan investeringer vurderes

 • hvordan bedriftsøkonomiske problem identifiseres, og hvordan disse løses med relevant programvare

 • hvordan globalisering og internasjonal handel påvirker utviklingen i landene, og hvordan ulike nasjonale strategier påvirker utviklingen

 • hvordan offentlige investeringer vurderes, og fundamentet disse vurderingene bygger på

 • hvordan statistikk og økonometri kan anvendes på praktiske problemstillinger, og hvordan dette gjøres med relevant programvare

 • hvordan man identifiserer relevante forskningsspørsmål, og hvordan man utvikler strategier for å besvare spørsmålet

Ferdigheter

 • kunne anvende arbitrasje-teori og spill-teori for å vurdere ulike investeringsvalg og finansieringsvalg

 • kunne anvende relevante optimeringsmetoder for å løse både bedriftsøkonomiske problemstillinger og logistiske probelmstillinger

 • kunne drøfte ulike nasjonale strategier for utvikling og handel

 • kunne anvende nytte-kostnadsanalyser for å vurdere offentlige investeringer (spesielt innen transport infrastruktur)

 • kunne anvende empiriske metoder innen finans, økonomistyring, og samfunnsøkonomi

 • kunne utvikle et forskningsspørsmål og gjøre relevante undersølelser for å besvare spørsmålet

Generell kompetanse

 • kunne formidle egen og andres forskning både muntlig og skriftlig

 • kunne kritisere både egen og andres forksning basert på generell forskningskompetanse

 • kunne anvende digitale verktøy for å løse relevante problemstillinger

 • kunne anvende kunnskapen fra hovedprofilen på nye utradisjonelle områder

Opptak

Opptakskrav og rangering

Bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende norsk eller utenlandsk 3-årig høyere utdanning innen økonomi og administrasjon med karaktersnitt C eller bedre. Utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget må ha et innhold som oppfyller kravene til UHRs enhet for økonomisk/administrativ utdanning, noe som innebærer at minst 120 studiepoeng skal være innenfor de økonomisk/administrative fagområdene bedriftsøkonomiske, administrasjon, samfunnsøkonomi og metode, med følgende minimumskrav:

Bachelor påbegynt høsten 2018 eller tidligere:

 • bedriftsøkonomi: 30 sp

 • administrasjon: 25 sp

 • samfunnsøkonomi: 15 sp

 • metode: 20 sp

Bachelor påbegynt høsten 2019 eller senere:

 • bedriftsøkonomi: 30 stp

 • administrasjon: 30 stp

 • samfunnsøkonomi: 15 stp

 • metode: 20 stp

 • etikk: 7,5 sp

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Våre studenter vil tilegnet seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå, som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og studentene søker seg ofte mot leder- og mellomlederstillinger i næringslivet (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner).

Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

 • Finansiell økonomi

 • Økonomisk styring

 • Samfunnsøkonomi

Innhold og oppbygging av studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er bygd opp etter UHR-ØA’s plan for et toårig masterstudium (120 studiepoeng). Denne planen setter følgende krav til studiet:

 • en hovedprofil på minst 30 studiepoeng (økonomisk analyse)

 • et breddeprofil minst 20 stuidepoeng (logistikkemner eller administrasjonsemner)

 • en masteroppgave innenfor hovedprofilen på 30 studiepoeng (økonomisk analyse)

Hovedprofilen i programmet er økonomisk analyse og det gis mulighet for å velge breddeprofil innen logistikk eller administrasjon. Hovedprofilen utgjør 37,5 sp. Valgemner utgjør 30 sp (hvorav minimum 22,5 sp må være breddeprofil). Metodefag utgjør 22,5 sp.

Valgemner:
Undervisningsspråket på masterstudiet er engelsk. Norskspråklige studenter kan velge norske eller
engelske valgemner første studieår. Mulige emner kan være:

Høst-semester:

Vår-semester:

Organisering og læringsformer

Undervisningen er basert på vanlige forelesninger, organisert arbeid med konkrete oppgaver (individuaelt og i grupper) med veiledning og selvstudium. Enkelte emner har obligatorisk arbeidskrav (innleveringer) som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Forventet arbeidsinnsats er 40 timer per uke. Studiet er ikke tilrettelagt for fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Evalueringsformene vil være skriftlig individiell skoleeksamen, innleveringer/essays eller hjemmeksamen. I de fleste emner benyttes bokstavkarakteter (A-F).

Jobbmuligheter

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner.

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til en PhD studier i økonomi nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også til opptak på PhD studiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 16:23:11