Oppbygging og gjennomføring (2020–2023)

Informasjon om studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger.  

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. De ulike valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeids-institusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss.

 

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I disse emnene går studentene sammen med studentene på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner som er mer direkte innrettet mot logistikk, transportøkonomi og Supply Chain Management, samt store valgfagsblokker som muliggjør spesialisering i den retning studenten selv ønsker.

 

Fjerde semesteret er helt fritt for obligatorisk innhold, og her kan man velge tre ulike løsninger. Studenten kan:

  • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

  • gjennomføre en utplassering i bedrift i semesteret

  • ta en kombinasjon av de valgfag som tilbys dette semesteret

 

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Typisk er det 8-10 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en andel av karakteren. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 12:33:17