Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i logistikk og SCM (2022–2025)

Informasjon om studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

 • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring

 • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger

 • konsulent- og utredningsvirksomhet

 • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Du skal etter fullført program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor fagområdet, som innkjøp, produksjonsplanlegging, lagerstyring, distribusjon og verdikjedeanalyse

 • ha innsikt i analytisk metode og tenkning innenfor fagfeltet

 • forstå grunnleggende bedrifts- og samfunnsøkonomi

 • ha bedrifts- og samfunnsperspektiv på næringslivets og personers transportbehov

Ferdigheter

 • kunne anvende grunnleggende teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Studiet har fokus på hele virksomhetens verdikjede

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden til virksomheten samtidig som virksomhets strategiske mål og behov tilfredsstilles

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på både bedre og nye måter

Generell kompetanse

 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, samt se problemstillinger og løsninger på disse

 • kunne planlegge og gjennomføre lengre prosjekt, alene og i gruppe

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

 • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring

 • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger

 • konsulent- og utredningsvirksomhet

 • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Innhold og oppbygging av studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger. Studiet vil også gi god innsikt i miljø- og klimamessige problemstillinger, særlig knyttet til transport.

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

 • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring

 • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger

 • konsulent- og utredningsvirksomhet

 • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Vanligvis er det 12 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.
Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en andel av karakteren. 

Jobbmuligheter

Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer for stillinger innen:

 • transportselskap: drift, planlegging og økonomistyring

 • industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjøps- og logistikkavdelinger

 • konsulent- og utredningsvirksomhet

 • offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner)

Videre studier

Du kvalifiserer til masterstudier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget masterstudium i logistikk - MSc in Logistics. Det erfaringsbaserte masterstudiet i logistikk kan også være aktuelt, men da må du ha 2 års relevant yrkeserfaring i tillegg til bachelorgraden.

Studiemodell

Høst 2022

Matematikk forkurs - uke 32

Forkurset er frivillig, er uten studiepoeng og har ikke eksamen. Kuset går uke 32 - mandag 8. aug. - fredag 12. aug. 2022.

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Høst 2024

Vår 2025

Obligatoriske emner 6-sem

Sjette semester kan du velge utplassering eller bacheloroppgave + obl emner

Obligatoriske emner 6-sem - Utplassering

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 15:22:34