English version of this page

Funksjonshemming og habilitering

Forskningsgruppen er et samlingspunkt for forskere som driver vernepleierfaglig forskning og kunnskapsutvikling, bl.a. innen habilitering, funksjonshemming og deltakelse, inkludering, medforskning, offentlige tjenester og kunnskapsimplementering.

Forskningsgruppeleder

Siv Elin Nord Sæbjørnsen picture Siv Elin Nord Sæbjørnsen E-post: Siv.E.N.Sabjornsen@himolde.no Telefon: +4771214153

Vernepleierens målgruppe er mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker som har behov for hjelp til ivaretakelse av sine rettigheter, tilrettelegging og utvikling av sine muligheter for selvstendighet og god livskvalitet. I tråd med denne beskrivelsen har forskningsgruppen en vid forståelse av begrepet funksjonshemming.

Habilitering og rehabilitering er nært beslektede begreper og noen ganger også overlappende. Mennesker som har behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, mens rehabilitering vanligvis rettes mot tilstander som er ervervet senere i livet. Mens habilitering handler om å lære nye ferdigheter, handler rehabilitering om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Målsetning for forskningsgruppen:

  • Stimulere til forskning og publisering av forskningsbasert kunnskap som kan komme til nytte innen forskning, undervisning, formidling og praksis.
  • Støtte medlemmene i utvikling, gjennomføring og publisering av forskningsprosjekter, samt finne samarbeidspartnere og skaffe forskningsmidler.
  • Presentere og utveksle erfaringer om pågående forskningsprosjekt
  • Fungere som et forskningsnettverk mellom høgskolen, praksisfeltet og regionalt helseforetak
  • Inspirere til forskning ved å presentere og diskutere aktuelle tema innen fagfeltet.

I forskningsgruppen deltar ansatte ved vernepleierutdanningen og Videreutdanning i Habilitering og Miljøarbeid ved Høgskolen i Molde, samt andre forskere som har interesse for fagfeltet, både ved Høgskolen i Molde og andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi knyttet til oss deltakere fra Seksjon for spesialisert habilitering ved Helse Møre og Romsdal, ALV Møre og Romsdal (Arena for Læring om Velferdsteknologi) og Helseinnovasjonssenteret Kristiansund.

Et forskningsprosjekt knyttet til praksis ved saksbehandling hos Statsforvalteren involverer flere av forskningsgruppen medlemmer. Prosjektet, som ledes av Hege Bakken, har fokus på dispensasjon fra utdanningskravet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming.

Et forskningsprosjekt kalt Samskaping og kunnskapsutvikling i praksis- SKUP, som ledes av Emmy Elizabeth Langøy, skal undersøke hvordan læring og kunnskapsutvikling skjer i voksenhabiliteringstjenester i helseforetakene og i kommunale tjenester for mennesker med utviklingshemming. Flere forskere ved forskningsgruppen er involvert i denne studien, i tillegg til Regionalt kunnskapssenter for habilitering (NTNU), Seksjon for spesialisert habilitering ved Helse Møre og Romsdal og Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

Forskningsgruppen har vært involvert i flere eksternt finansierte prosjekt med inkluderende forskningsdesign, hvor personer med utviklingshemming er medforskere («Mitt hjem – Min arbeidsplass», som handler om etisk refleksjon og erfaringer med å motta og gi hjelp i private hjem; «Slik vil jeg ha det!», som handler om selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming og «Jeg kan!» som handler om velferdsteknologi i tjenester for personer med utviklingshemming). Det nyeste prosjektet hvor flere fra forskningsgruppen deltar er «Prosjektdeltaker- /forskerkurs for personer med utviklingshemming», ett 3-årig prosjekt med mål om å utvikle og teste ut slik opplæring. Inkluderende forskning er i framvekst i Norge, og forskningsgruppen ved Høgskolen i Molde har vært en pådriver for å fremme en slik tilnærming til forskning. Vi har også vært en av initiativtakerne til et eget nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, som har en egen side på Facebook: https://www.facebook.com/groups/491672821242137

Flere av forskningsgruppens medlemmer er også involvert i forskning relatert til det NOREC-støttede utvekslingsprosjektet mellom vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde og Patandi Teachers College of Special Needs Education i Tanzania. Prosjektets mål er å bidra til praksisimplementering av FNs rettigheter for barn med funksjonshemming (special needs) i Norge og Tanzania ( https://www.himolde.no/english/research/projects/norec-project-muc-ptc/ ). Forskningen omfatter blant annet en analogi basert på fagfellevurderte kapitler, skrevet av en rekke norske og internasjonale forskere, inkludert flere av forskningsgruppens medlemmer. Analogien skal publiseres på engelsk av Universitetsforlaget som «open access» nettutgave samt i papir.

«Vernepleieren i skolen» er et forsknings- og undervisningsprosjekt ledet av Ingrid Johnsen Hogstad, som har som mål å kartlegge hvordan vernepleiere arbeider ved et utvalg skoler i regionen Møre og Romsdal. Vernepleierstudenter i 3.år er forskningsassistenter og samler inn data gjennom sin fordypningspraksis i skole. Prosjektet skal senere videreføres til større nasjonale kartleggingsundersøkelser om hvordan vernepleiere jobber i skoler: f.eks hvilken rolle de har i individ-, gruppe- og organisasjonsrettede tiltak, og hvordan de inngår i samarbeid med andre profesjonsgrupper. Lenke til prosjektets side på ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/Prosjekt-vernepleieren-i-skolen

Tre av forskningsgruppen medlemmer er stipendiater ved PhD programmet i helse og sosialfag: Profesjonsutøvelse – vilkår og utvikling ved Høgskolen i Molde og Høgskolen i Volda. Prosjektene er relatert til habilitering og rehabilitering for barn og voksne.

Deltakere

Emneord: Forskning, Funksjonshemming, Habilitering
Publisert 29. aug. 2018 12:10 - Sist endret 26. aug. 2022 10:18