English version of this page

Funksjonshemming og habilitering

Ved Høgskolen i Molde er det flere studieprogram som direkte eller indirekte omfatter kompetanse og kunnskap om tjenestetilbud til personer med forskjellige bistandsbehov. Funksjonshemning og habilitering som forskningsfelt er et relativt nytt og lite omfattende forskningsområde for Høgskolen i Molde. Forskningsgruppen ledes nå av førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy.

Forskningsgruppeleder

Emmy Elizabeth Langøy picture Emmy Elizabeth Langøy E-post: Emmy.E.Langoy@himolde.no Telefon: +4771195828

Målsetting for gruppen:

  • Å fungere som et forskningsnettverk mellom høgskolen, praksisfeltet og regionalt helseforetak
  • Stimulere til forskning og publisering  (av både populærvitenskapelige og fagfellevurderte artikler)
  • Informere og utveksle erfaringer om pågående forskningsprosjekt
  • Presentere og diskutere aktuelle tema innen fagfeltet

I forskningsgruppen deltar ansatte ved vernepleieutdanninga og på Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid ved Høgskolen i Molde og deltakere fra andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi knyttet til oss deltakere fra Seksjon for voksenhabilitering ved Helse Møre og Romsdal. Medlemmer i forskningsgruppen har siden 2011 vært involvert i flere eksternt finansierte prosjekt med et inkluderende forskningsdesign, hvor personer med utviklingshemming er medforskere, («Mitt hjem – Min arbeidsplass», «Slik vil jeg ha det!» og «Jeg kan!»). Inkluderende forskningsdesign er foreløpig lite utbredt i Norge, og det jobbes nå med å etablere et nettverk for å styrke denne tilnærmingen til forskning. Presentasjoner og diskusjoner rundt pågående prosjekt bidrar til å stimulere og gi nødvendig kompetanse til alle gruppens deltagere for utvikling av nye forskningsprosjekt.
Gruppen har gjennomført et felles prosjekt med et todelt mål; 1) Få oversikt over behov for forskning innenfor feltet, avgrenset til Møre og Romsdal og 2) Medlemmene i gruppen skulle få erfaring med å gjennomføre et forskningsprosjekt fra start til slutt. Rapport fra dette prosjektet : https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2424727/WP_2016_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Et felles forskningsprosjekt som flere av forskningsgruppemedlemmene er engasjert i nå vil kunne gi flere publikasjoner på sikt. 
 
Fagfolk som har interesse av forskning og fagutvikling innen habilitering er velkomne! 

Deltakere

Emneord: Forskning, Funksjonshemming, Habilitering
Publisert 29. aug. 2018 12:10 - Sist endret 8. apr. 2019 14:45