Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv

Kvalitativ livsverdensforskning har de siste tiårene fått relativt stort gjennomslag innen helsefag som sykepleie, vernepleie, fysioterapi og ergoterapi. En mulig årsak til dette er at forskningen er «praksisnær» i den forstand at den tar opp problemer knyttet til pasienters/klienters/brukeres og helsearbeideres erfaringer. 

Forskningsgruppeleder

Hildegunn Sundal picture Hildegunn Sundal E-post: Hildegunn.Sundal@hiMolde.no Telefon: +4771214045

Deltakere på Solstrand seminaret

Dette er tema som har stor relevans for klinisk virksomhet og kan få konsekvenser for hvordan helsearbeidere forstår, møter og ivaretar mennesker med ulik grad av helsesvikt. Denne forskningen bidrar også til en dypere forståelse for kvalitative metoders muligheter og grenser, fordi den eksplisitt diskuterer forskningens filosofiske forutsetninger.

Forskningsgruppens målsetning er:

  • Å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til helsearbeideres og pasienters livsverdens-erfaringer og formidle denne kunnskapen gjennom publisering av forskningsresultater i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

  • Å videreutvikle etablerte og etablere nye forskningsnettverk innen det aktuelle området, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Å videreutvikle og tilpasse etablerte metoder til en helsefaglig kontekst.

Hovedfokus er rette mot sårbare grupper innen helse- og sosialvesenet. Aktuelle prosjekter har fokus på syke barn og ungdommer, voksne med psykiske problemer, kronisk og kritisk syke og personer med demens og deres pårørende.

De fleste deltakerne i forskningsgruppen er forskere fra Høgskolen i Molde, i alt rundt femten stykker. I tillegg deltar forskere fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Seks PhD kandidater deltar og noen av disse veiledes av forskere i gruppen. Noen masterstudenter var siste år aktive i gruppen. Noen av de vitenskapelig ansatte som deltar i gruppen, er ansvarlig for avdelingens valgfrie PhD-kurs: «Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom livsverden og systemverden».

Gruppen har inngått et samarbeid med tilsvarende forskningsgruppe ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet er avtalefestet ved intensjonsavtale. Det arrangeres årlige samarbeidsseminarer mellom de to forskningsgruppene hvor internasjonale forskere deltar (Solstrandseminaret). Begge forskningsgruppene er tilknyttet Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning, som har årlige samlinger. Nettverksmøtet har to ganger vært arrangert ved vår høgskole. Det jobbes nå med en felles fenomenologisk og helsefaglig antologi ut fra nettverkets forskere. Det vil også være aktuelt å gjennomføre forskningsprosjekt med deltakere fra de ulike miljøene i Norden. 
Det arrangeres årlig en internasjonal tverrfaglig konferanse under paraplyen Human Science Research Conference med deltakere fra hele veden. Flere av medlemmene fra forskningsgruppen deltar aktivt på konferansen med innlegg. Konferansen er viktig både for å holde seg orientert om aktuell forskning og for nettverksbygging. I 2009 ble konferansen arrangert ved Høgskolen i Molde i samarbeid med UiB og Norsk Lærerakademi i Bergen. Den skal igjen arrangeres i Molde i 2019, med HIM avdeling for helse- og sosialfag som arrangør, og forskningsgruppen blir sentral i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

 

Deltakere

Publisert 24. sep. 2018 13:44 - Sist endret 20. jan. 2022 08:18