Psykisk helsearbeid

Hovedfokus er psykisk helsearbeid - på tvers av ulike kontekster og arbeidsformer, dvs. psykisk helsevern og psykisk helsearbeid innen kommunehelsetjenesten og kriminalomsorgen.

Forskningsgruppeleder

Karl Yngvar Dale picture Karl Yngvar Dale E-post: Karl.Y.Dale@himolde.no Telefon: +4771214057

Nedslagsfeltet:

 • lokalt, nasjonalt og internasjonalt,
 • praksisnær forskning i regionen
 • flere medlemmer deltar i større nasjonale og internasjonale prosjekter.
 • benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag, HUNT i et samarbeidsprosjekt mellom HiM, NTNU, Oslo Universitetssykehus og Ålesund sykehus.
 • inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo Universitetssykehus, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst (KPS) og Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Aktuelle temaer:

 • Risikokartlegging og voldsforebygging innen
  • spesialisthelsetjenesten,
  • kommunebasert praksis og
  • kriminalomsorgen. 
 • Skjult og åpen tvang i behandlingsrelasjoner,
 • Historisk utvikling av behandlingsrelasjoner og pasientbegrepet i psykisk helsearbeid,
 • Nye roller og kompetansebehov i kommunehelsetjenesten,
 • Rehabilitering av sterkt ressurskrevende pasienter  
 • Helsetjenesteorganisering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Brukeren som sentral aktør/premissleverandør
  • Brukermedvirkning i lokalt psykisk helsearbeid
  • Erfaringsmedarbeidere – brukeren som ressurs

Forskningstilnærminger:

 • Prevalensstudier  
 • Effektstudier
 • Forløpsstudier 
 • Case-studier
 • Valideringsstudier (bl.a. MINI, HCR-20 v.3)
 • Kvalitativ utforskning av kliniske fenomener
 • Undersøke sammenhenger mellom fenomener 
  • ”dekomponere” ulike kliniske tilstander; 
  • utforske karakteristika ved bestemte diagnosegrupper

Lokale samarbeidspartnere:

 • ROR – kommunenettverket innen psykisk helsearbeid og rus
 • Fræna kommune, Helse-og omsorg/psykisk helsearbeid
 • Klinikk for psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal, døgn - og poliklinikker
 • Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal (Hustad fengsel, Friomsorgen)
 • Sunnmøre politidistrikt 
 • BUF Etat, Familievernkontoret i Molde
 • HUS-gruppen Møreforskning

Nasjonale samarbeidspartnere:

 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Vestre Viken HF.  
 • Kompetansesenter for rettspsykiatri, Helse-Bergen
 • Medisinsk fakultet NTNU

Internasjonale samarbeidspartnere:

 • Simon Fraser University, Vancouver , Canada
 • Universitetet i Groningen, Nederland.  
 • Erasmus Universitet, Rotterdam, Nederland
 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 
 • Radboud University, Nederland
 • Bournemouth University, UK

Deltakere

Publisert 29. aug. 2018 12:12 - Sist endret 9. okt. 2019 10:28