Funksjonshemming og habilitering

Ved Høgskolen i Molde er det flere studieprogram som direkte eller indirekte omfatter kompetanse og kunnskap om tjenestetilbud til personer med forskjellige bistandsbehov. Funksjonshemning og habilitering som forskningsfelt er et relativt nytt og lite omfattende forskningsområde for Høgskolen i Molde. Gruppen har tidligere blitt ledet av professor Sue Balandin og førstelektor May Østby. Forskningsgruppen ledes nå av førsteamanuensis II, Dr. Terje Fredheim.

Forskningsgruppeleder

Emmy Elizabeth Langøy picture Emmy Elizabeth Langøy E-post: Emmy.E.Langoy@himolde.no Telefon: +4771195828

Målsetting for gruppen:

  • Å etablere et forskningsnettverk mellom høgskolen, praksisfeltet og regionalt helseforetak.
  • Presentere og diskutere aktuelle tema innen fagfeltet
  • Stimulere til forskningsaktivitet (både populærvitenskapelige og fagfellevurderte artikler)
  • Informere og utveksle erfaringer om pågående forskningsprosjekt

De fleste deltakerne i forskningsgruppen er ansatte eller studenter på videreutdanning ved Høgskolen i Molde, men det er også deltakere fra andre høgskoler samt kommuner i Møre og Romsdal. Medlemmer i forskningsgruppen har siden 2011 vært involvert i flere eksternt finansierte prosjekt med et inkluderende forskningsdesign, hvor personer med utviklingshemming er medforskere, («Mitt hjem – Min arbeidsplass», «Slik vil jeg ha det!» og «Jeg kan!»), i tillegg til et pågående masterprosjekt. Inkluderende forskningsdesign er foreløpig lite utbredt i Norge, og det jobbes nå med å etablere et nettverk for å styrke denne tilnærmingen til forskning. Presentasjoner og diskusjoner rundt pågående prosjekt bidrar til å stimulere og gi nødvendig kompetanse til alle gruppens deltagere for utvikling av nye forskningsprosjekt.
Gruppen har gjennomført et felles prosjekt med et todelt mål; 1) Få oversikt over behov for forskning innenfor feltet, avgrenset til Møre og Romsdal og 2) Medlemmene i gruppen skulle få erfaring med å gjennomføre et forskningsprosjekt fra start til slutt. Rapport fra dette prosjektet er under utarbeidelse, og vil kunne bli nyttig med tanke på fokus for videre praksisnær forskning. 
 
I perioder uten felles prosjekt, vil det være mindre arbeid imellom møtene, annet enn å sette seg inn i de presentasjoner som skal holdes på møtene.. Når man ikke har et felles prosjekt vil forskningsgruppen jobbe med de prosjekter de ulike medlemmene er inne i til enhver tid, samt skolering i ulike tema knyttet til forskning. Det vil være aktuelt å vurdere flere felles forskningsprosjekt. 
 
Nye medlemmer som har interesse for å forske i fagfeltet er velkomne. I forskningsgruppen vil man både få og gi. Vi tenker langsiktig, med tanke på å øke kompetansen i gruppen gradvis, både ved nyrekruttering, og ved at medlemmer øker sin kompetanse.

 

Deltakere

Emneord: Forskning, Funksjonshemming, Habilitering
Publisert 29. aug. 2018 12:10 - Sist endret 4. jan. 2019 12:22