Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) (2021–2024)

Informasjon om studiet

Studieprogrammet søker å kombinere idrettsspesifikke fag med økonomi- og organisasjonsfag. Det blir lagt vekt på å utvikle en forståelse for hvor sammensatt idrettsledelse er. Det betyr at vi underviser i idrettsfag som prestasjonspsykologi, treningslære, idrettshistorie, sportsøkonomi, idrettsjus og idrettens organisering og ledelse, parallelt med tradisjonelle fag som markedsføring, organisasjon og samfunnsvitenskapelig metode. Idrettens organisering og plass i samfunnet som sosialt og kulturelt fenomen er viktig å forstå. Samtidig skal helt nødvendige og mer allmenne ferdigheter knyttet til økonomi, organisering og ledelse beherskes. Kombinasjonen gjør kandidatene kvalifisert til arbeid både innenfor og utenfor idretten.

I femte semester oppfordres studentene til å reise på utveksling til én av våre samarbeidspartnere i utlandet. Her finnes gode Erasmus-støtteordninger. Studenter som avstår fra denne muligheten, velger 30 studiepoeng blant eksisterende emner ved Høgskolen i Molde som de oppfyller forkunnskapskravet til. I siste semester kan for eksempel kvalifiserte studenter velge seg et halvt med utplassering i idrettsorgansiasjon som kombineres med bacheloroppgave-skriving.

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke, av disse vil organisert undervisning utgjøre 10-15 timer i en gjennomsnitlig arbeidsuke. Resten av tiden består av egne studier gjennom forberedelser til undervisning, individuelt eller gruppevis arbeid for å oppfylle arbeidskrav, samt eksamensforberedelser.

 

I vår BSc i Sport Management har vi spesielt fokus på personlig utvikling, arbeid i team og utvikling av forskningskompetanse. Disse tre utviklingsområdene går som læringstråder gjennom mange av bachelorgradens enkeltstående emner, og er nærmere beskrevet nedenfor:

Personlig utvikling

Første uke starter studentene på en prosess som skal lede til en bevisstgjøring rundt egen læring. Hvert kull får sin kullansvarlig. Kullansvarlige har jevnlig kontakt med studentene rundt det praktiske ved studietilværelsen. De bidrar med rådgivning om valg av fag og gir rådgivning i å skrive jobbsøknader. I tillegg inngår følgende emner spesifikt inn i denne læringstråden: IDR310, IDR302, IDR315, IDR600 og IDR602.

Forskning

I første semester får studentene i oppgave å replisere et vitenskapelig eksperiment og skrive et «review paper» med oppsummering av likheter og forskjeller i resultat på fem utvalgte vitenskapelige artikler over samme tema. Vi tilbyr også et eget emne i samfunnsvitenskapelig metode. I flere emner i løpet av første og andre år vektlegges skriving av oppgaver i artikkelformat. I femte semester er det egne seminar knyttet til utvikling av prosjektbeskrivelser. Ved starten på siste semester skal studentene ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne gjennomføre et godt forskningsprosjekt i bacheloroppgaven. Gjennom bachelorgraden skal studenter, forutsatt tilstrekkelig karaktergrunnlag, være godt kvalifisert til å starte på en Master i Sport Management.

Emner som inngår i denne læringstråden: IDR200, IDR300, IDR302, ADM201, IDR100, IDR207, IDR501, IDR600 og IDR602.

Arbeid i team

Gruppearbeid er en prioritert arbeidsform i Sport Management - studiet. Denne type kompetanse er etterspurt i praksisfeltet fordi evnen til å kommunisere og utvikle noe sammen med andre er grunnleggende innenfor idretten. Emnene Prestasjonspsykologi og Ledelse i prestasjonskulturer, har spesielt fokus på utvikling av slike ferdigheter. Emner som inngår i denne læringstråden er: IDR100, IDR207, IDR302, IDR310, IDR600 og IDR602.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 
Kunnskap

 • ha bred kunnkap om økonomiske problemstillinger innen idretten, treningsfaglige prinsipper, idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder

 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn

 • kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse

Ferdigheter

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kunne anvende prestasjonsfremmende strategier

 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig veiledning

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Er du fremtidens idrettsleder? Ønsker du å kombinere din interesse for idrett med en lederutdanning? Da bør du studere Sport Management ved Høgskolen i Molde. Vi tilfører idretten bedre kompetanse tilpasset idrettens eget behov.

I Sport Management-utdanningen får du kompetanse på tvers av fagfelt for å forstå og kommunisere effektivt. Du vil også lære hvordan motivasjon og produktivitet virker hos frivillige. Hvordan du kan tenke strategisk og kreativt i en verden preget av konkurranse og endringer. 

Studiet er ett av få lignende tilbud i Norge og Høgskolen i Molde har mange fortrinn for å tilby en god lederutdanning i samarbeid med idretten. Vi har et godt utviklet lokalt samarbeid med, idrettskrets og de største idrettsklubbene, og også nasjonalt med Norges Fotballforbund.

Innhold og oppbygging av studiet

I studiet vil det bli benyttet ulike arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, flipped classroom, seminarer, praksis, gruppearbeid og individuelle hjemmeoppgaver. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få anledning til å avlegge eksamen i emnet.
Undervisningsspråk vil i all hovedsak være norsk, men enkelte emner undervises i engelsk som et ledd i utvekslingssamarbeidet som Høgskolen i Molde er del av.
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Studiet er bygd opp slik at studentene kombinerer idrettsfag med økonomiske og organisatorisk-administrative fag. De fleste generelle øk.adm-fagene faller på valgfagssemesteret slik at studenten selv kan velge ønsket vinkling (e.g. økonomi, markedsføring, strategi).

I noen emner vil det bli arrangert avsluttende eksamen midtveis i semesteret.

Studenter som ønsker det kan delta på EASM (European Association for Sport Management) Summer School (studiepoenggivende).

Det vil også tilrettelegges for ulike ekskursjoner i løpet av studiet.

Organisering og læringsformer

Studiet er bygd opp slik at studentene kombinerer idrettsfag med økonomiske og organisatorisk-administrative fag. De fleste generelle øk.adm-fagene faller på valgfagssemesteret slik at studenten selv kan velge ønsket vinkling (e.g. økonomi, markedsføring, strategi).

I noen emner vil det bli arrangert avsluttende eksamen midtveis i semesteret.

Studenter som ønsker det kan delta på EASM (European Association for Sport Management) Summer School (studiepoenggivende).
Det vil også tilrettelegges for ulike ekskursjoner i løpet av studiet.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Evaluering av studiet

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skole-eksamen. Noen emner kombiner eksamen med innleveringer, og i andre tilfeller gjelder muntlige presentasjoner eller rapporter . Skriftlige hjemmeeksamener er også benyttet. Valg av eksamensform avhenger av det formulerte læringsutbyttet i emnet.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skole eksamen. Denne er inoen emner kombinerte med innleveringer av ulike slag, og i noen tilfeller også muntlige presentasjoner. Skriftlige hjemmeeksamener er også i noen grad benyttet. Valg av eksamensform vilavhengeg av det formulerte læringsutbytte for vedkommende emne.

 

Jobbmuligheter

Dette studiet er for de som ser for seg å jobbe med sport og idrettsledelse i framtiden. Det er også tilpasset de som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon.

Våre tidligere studenter arbeider eksempelvis i Idrettsforbundet, Idrettskretser, særforbund, og idrettsklubber.

Videre studier

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til studier på mastergradsnivå. Mastergradene i Sport Management og i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde vil være spesielt relevante. Opptak på mastergrad ved Høgskolen i Molde krever normalt karaktersnitt C eller bedre fra søkerens bachelorgrad. Studiet vil også kvalifisere til andre masterutdanninger både i inn- og utland, men det kan variere mellom læresteder hva som legges til grunn for opptak.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juli 2021 00:23:04