Politiattest

Det er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6, at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Ved Høgskolen i Molde, avdeling helse- og sosial, gjelder det for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanninga. 

Søk politiattest

Søker du om politiattest digitalt er behandlingstiden kortere, og du kan sjekke status på søknaden på nett. Du får tilsendt politiattesten i Digipost eller i vanlig post.

Ikke bestill politiattesten før du får tilbud om opptak. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder ved levering. 

Behandlingstiden hos politiet varierer, og undersøkes her

Politiattesten er kun gyldig i 3 år, og studenter som bruker mer enn 3 år på utdanningen må levere ny politiattest. Dette gjelder også studenter som er tatt opp til fireårige bachelorløp. 

Hvor du leverer politiattesten

Du sender den originale attesten (ikke kopi) til Høgskolen i Molde, postboks 2110, 6402 Molde eller leverer den til Studentservice. Den skal ikke sendes via e- post. 

Frist for levering av politiattest

Om du ikke har merknad på politiattesten er frist for levering 29. august

Dersom du har merknad skal du sende politiattesten til høgskolen sammen med svarbrevet om mottak av studieplassen innen fristen som er satt.

Har du ikke levert politiattest eller egenerklæring innen fristen har du ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Politiattest med merknad

Ved merknad på politiattesten blir det satt i gang saksbehandling. Du vil få informasjon om hva du som student må gjøre og hvordan prosessen forløper. Du er selv ansvarlig for å legge fram all relevant dokumentasjon, dette kan for eksempel være saksdokumenter fra Tingretten. 

Merknader på politiattesten kan føre til at du blir utelukket fra klinisk undervisning/ praksisopplæring. Høgskolens klagenemnd vil avgjøre om du får rett til å delta i praksisopplæring. Studenter som ikke deltar i klinisk undervisning/ praksisopplæring vil ikke kunne få vitnemål for fullført utdanning.

For mer informasjon se "Krav om politiattest" i Høgskolen i Moldes Kvalitetssystem

Hvis du ikke leverer politiattest

Dersom du ikke leverer politiattest innen fastsatt frist vil du som student bli utestengt fra all praksisopplæring/ klinisk undervisning, og får ikke anledning til å fullføre studiet.

Vil du vite mer?

Krav om politiattest (Høgskolen i Moldes Kvalitetssystem)

Politiattest ved opptak til høgre utdanning (Forskrift om opptak til høyere utdanning, kap. 6)

Barneomsorgsattest (Politiregisterloven §39)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 5)

 

Emneord: politiattest, vandelsattest
Publisert 23. aug. 2018 09:57 - Sist endret 14. aug. 2019 10:54