Ansvarsforhold ved skikkethetsvurdering

1. Formål

Beskrive rutiner og interne ansvarsforhold som sikrer at studenter, ansatte, praksisveiledere og andre som har kontakt med studentene får nødvendig informasjon og opplæring til å ivareta kravene om skikkethetsvurdering.

2. Informasjon til studenter

Opptaksteamet  har ansvar for å gi informasjon i opptaksbrevet om at forskrift om skikkethetsvurdering gjelder ved sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Studielederne har ansvar for at studentene senest 4 uker etter studiestart får en utfyllede informasjon om innholdet i forskriften og høgskolens interne regler for håndtering av skikkethetsvurderingen.

Studielederne har ansvar for at fagplanene, års- og temaplaner mv. inneholder relevant og oppdatert informasjon om ordningen med skikkethetsvurdering.

Avdelingsadministrasjonen har ansvar for at departementets rundskriv F-14-06, forskriften og høgskolens interne regler for praktisering av forskriften presenteres i KVASE.

Faglærerne har ansvar for å sørge for at temaet "skikkethet i yrkesutøvelsen" blir tema i undervisningen og blir diskutert med studentene.

Studentene har et selvstendig ansvar for å søke informasjon om ordningen og gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder.

3. Informasjon og opplæring til faglærerne

Institusjonsansvarlig har ansvar for at faglærerne får tilstrekkelig informasjon om ordningen og grunnlaget for skikkethetsvurderingen.  Videre at fagpersonalet får nødvendig opplæring i å praktisere løpende skikkethetsvurdering i samsvar med de retningslinjer og rutiner som gjelder og at de er kjent med plikten til å levere tvilsmelding ved alvorlig bekymring.

4. Informasjon og opplæring til praksisstedene og praksisveilederne

Institusjonsansvarlig har ansvar for å utarbeide et informasjons- og opplæringsprogram rettet mot praksisstedene og praksisstedenes veiledere og å iverksette dette.

Studielederne har ansvar for å påse at praksisstedene og praksisveilederne får relevant informasjon og opplæring om høgskolens opplegg for skikkethetsvurderingen.

Faglærerne/høgskolens praksisveiledere har ansvar for at skikkethet og skikkethetsvurdering er tema på det første møtet med praksissted/student og for å få avtalt en gjennomføring av praksisstudiene som sikrer at høgskolens retningslinjer for skikkethetsvurdering blir fulgt i praksisperioden.

Dersom faglæreren vurderer at praksisstedet trenger ytterligere informasjon og opplæring skal dette straks rapporteres til studieleder og institusjonsansvarlig.

Hva menes med skikkethet?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som sykepleier eller vernepleier.

Hvem anses ikke for å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Et menneske kan være uegnet til å bli skikket for et yrke (jf. Helsepersonelloven 1999 § 48 Autorisasjon). Studenter som anses uegnet for yrket handler uansvarlig når de

  • Ikke tar profesjonelt ansvar
  • Ikke er villig til å  eller påta seg et profesjonelt ansvar
  • Ikke forstår at de har et profesjonelt ansvar

Hvorfor skikkethetsvurdering?

Hensynet til barns, elevers, pasienters, klienters og brukers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet og for å sikre at bare den studenten som oppfyller kravene får vitnemål og kan søke om å bli autorisert sykepleier eller vernepleier.

Publisert 28. mai 2020 10:21 - Sist endret 28. mai 2020 10:21