Digital samhandling og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten

Forskningsgruppen har en tverrprofesjonell sammensetning og består av ansatte ved Høgskolen i Molde, ved Helseinnovasjonssenteret, og i kommuner og helseforetak med interesse for fagutvikling og forskning innen temaene digital samhandling og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid i bærekraftig samhandling, tjenesteutvikling, forskning og formidling/publisering.

Forskningsgruppeleder

Cecilie Katrine Utheim Grønvik picture Cecilie Katrine Utheim Grønvik E-post: cecilie.k.u.gronvik@himolde.no Telefon: +4771214072

Det overordnede målet med forskningsgruppen er å utvikle forskningsbasert kunnskap eksempelvis til: digital samhandling og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten, behovsdrevne innovasjonsprosesser, implementering og evaluering av velferdsteknologiske/ digitaliserte løsninger som tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å forske på samspillet og mulige synergier mellom brukere/ pasienter/ pårørende samt ulike profesjoner og nivå i helse- og omsorgstjenesten. 

Delmål: 

  • Å etablere et forskningsnettverk med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fag – og forskningsmiljø som ønsker å forske på digital samhandling og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten
  • Å stimulere til praksisnær forskning
  • Å fungere som et forum for å utvikle felles prosjektsøknader til lokale, nasjonale eller internasjonale finansieringskilder
  • Å informere om og gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på artikkelutkast
  • Å stimulere til nasjonal og internasjonal publisering/formidling

Forskningstilnærminger

I forskning og utviklingsarbeider benyttes forskningstilnærminger som er best egnet til å besvare det enkelte prosjekts problemstilling eller forskningsspørsmål. Dette innebærer at problemstilling og forskningsspørsmål avgjør metodevalgene. 

Aktivitet

  • To forskningsgruppemøter i høstsemesteret og tre- fire i vårsemesteret
  • Tid til samarbeid i prosjekt/ samskriving avsettes av den enkelte

Publikasjoner

Eines, T. F, Mundal, I. & Grønvik, C. K. U. (2021). Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og ivolvering for pasienter og brukere på individnivå i helse og omsorgstjenestene? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 17(1), https://doi.org/10.7557/14.5482

Kvendbø, Marit Moe; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.2021. Digitale møter  gjør det lettere å lede i kommunehelsetjenesten. Sykepleien, 1-13, https://sykepleien.no/fag/2021/01/digitale-moter-gjor-det-lettere-lede-i-kommunehelsetjenesten

Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2020). Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning. 10(4), s. 292–304. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-04-07.

Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne; Grønvik Cecilie Katrine Utheim. 2020. Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk? Sykepleien. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.81889

Eines TF, Løfaldli, BB & Ødegård A. (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling ig innovasjon. I: E Willumsen & A Ødegård (red). Samskaping: Sosial innovasjon for helse og velferd. s.131-146. Oslo: Universitetsforlaget.

Engelseth P, White BE, Mundal IP, Eines TF & Kritchanchai D. (2020). Systems modelling to support the complex nature of healthcare servicesHealth and Technology. 11(1): 193-209. doi:10.1007/s12553-020-00504-8 

Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria. 2019. Virtuell Avdeling i Smøla kommune: smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)HIM MF

Hauvik S & Eines TF. (2019). Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien. doi:10.4220/Sykepleiens.2019.76626

Eines TF & Vatne S. (2018). Nurses and nurse assistants` experiences with using a design thinking approach to innovation in a nursing home. Journal of Nursing management. 26(4): 425-431. doi:10.1111/jonm.12559

Eines TF, Angelo E & Vatne S. (2019). Discourse analysis of health providers` experiences using service design. Nursing Open. 6: 84-92. doi:10.1002/nop2.191

Eines TF, Grønvik CKU, Rødal JH. & Sandsmark M. (2019). Virtuell Avdeling i Smøla kommune: smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Rapport. Molde: Møreforsking Molde AS. https://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/samfunn/virtuell-avdeling-i-smola-kommune--smartere-og-bedre-samhandling-for-hjemmeboende-multisyke-eldre/1075/3306/

Eines TF, Grønvik CKU, Rødal JH & Sandsmark M. (2019). Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Tidsskriftet Sykepleien. doi:10.4220/Sykepleiens.2019.79244

Eines TF, Hessen N, Høgstad M, Johansen BG & Sandbakk, M. M. (2018). Hjemmetesting kan erstatte noen svangerskaps-kontroller for friske gravide. Tidsskriftet Sykepleien. doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.74003

Eines TF & Vatne S. (2018). Nurses and nurse assistants` experiences with using a design thinking approach to innovation in a nursing home. Journal of Nursing management. 26(4): 425-431. doi:10.1111/jonm.12559

 

Deltakere

Emneord: Digital samhandling, Tjensteutvikling. Brukermedvirkning, Digitalisering, Tverrprofesjonelt samarbeid
Publisert 28. sep. 2020 12:42 - Sist endret 26. okt. 2022 09:44