Sykepleie; Forskning og fagutvikling

Forskingsgruppens medlemmer er i hovedsak tilsatt ved Høgskolen i Molde. Tilsatte i kommunehelsetjenesten eller helseforetak kan være med ved enkelte samarbeidsprosjekt. Sentralt i gruppens arbeid er å sette søkelys på forskning og utviklingsarbeid innen klinisk sykepleie. 

Forskningsgruppeleder

Frøydis Perny Vasset picture Frøydis Perny Vasset E-post: froydis.p.vasset@himolde.no Telefon: +4771195964

Mål

  • Initiere og stimulere til praksis-nær forskning innen sykepleiefaget.
  • Etablere forskingsnettverk med lokale, nasjonale eller internasjonale fagmiljø.
  • Gruppen skal være et forum for utvikling av prosjektideer, prosjektplaner og søknader om finansiering.
  • Gruppen skal være et forum der stipendiater kan legge frem sitt arbeid og få tilbakemelding.
  • Medlemmene skal gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på artikkelutkast og andre skriftlige arbeid.
  • Informasjon fra møte i forskerforum.

Forskningstilnærminger

I forsknings- og utviklingsarbeid benyttes forskningstilnærminger som er best egnet til å besvare det enkelte prosjekts forskningsspørsmål. Det innebærer at forskningsspørsmål avgjør metodevalg.

Aktivitet

  • To forskningsgruppemøte i høstsemesteret og to-tre møter i vårsemesteret
  • Tid til samarbeid om prosjekt, samskriving, forelesninger ol avsettes av den enkelte

 

Deltakere

Emneord: Sykepleie, sjukepleie, forskning, forsking, fagutvikling
Publisert 25. nov. 2021 12:59 - Sist endret 7. apr. 2022 21:03