Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (2019–2022)

Informasjon om studiet

Studiet egner seg for de som ønsker å arbeide med økonomi og administrasjon i private bedrifter,offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Det er utpreget tverrfaglig, og de sentrale obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteyting, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen. 

I tillegg til de obligatoriske kjerneemnene tilbyr Høgskolen i Molde en stor mengde valgbare støtte- og utdypningsemner som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg mot bestemte yrker for de som ønsker det. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet. 

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskap

 • om innovasjonsprosesser og hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes

 • om hvordan produkter og tjenester markedsføres om hvordan nye investeringer kan vurderes, finansieres, driftes og evalueres i ettertid gjennom intern og ekstern regnskapsrapportering

 • om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser om forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet 

Ferdigheter 

 • å anvende den kunnskapen som er beskrevet over, på praktiske problemstillinger i arbeidslivet

 • å utarbeide og analysere regnskapsrapporter, både som ledd i internkontroll og ekstern forvaltningskontroll

 • å utføre funksjoner innenfor en virksomhets økonomiforvaltning og administrasjon 

Generell kompetanse 

 • selvstendig planlegging og gjennomføring egne arbeidsoppgaver, i å formidle fagstoff skriftlig og muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis

 • å oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet skal således gi et godt grunnlag for livslang læring å vurdere yrkesetiske problemstillinger

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Høgskolen anbefaler sterkt at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar på forkurset i matematikk som starter ca. en uke før ordinær semesterstart.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Uavhengig av bransje, er det stor behov for økonomi- og lederkompetanse. Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Bachelorstudiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studiet har et solid regnskapsfokus. I tillegg omfattes emner som økonomi, markedsføring investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen.

Innhold og oppbygging av studiet

Programmet består av 180 studiepoeng (stp) fordelt over 3 år. Et studieår består av to semester. Anbefalt arbeidsmengde (studieprogresjon) for en fulltidsstudent er 30 stp per semester. Det er mulig å velge redusert studieprogresjon for de som ønsker det av ulike grunner. Men for å beholde studieplassen må minst 15 stp tas i løpet av et studieår.

105 stp er obligatoriske emner som alle må ta. Disse framgår av studieplanen under og er fastsatt i en felles nasjonal plan for økonomisk administrativ utdanning. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform innen fagområdet.

De resterende 75 studiepoengene består av valgbare emner, men minst 15 studiepoeng må velges innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, dvs emner med kode ADM, BØK, SØK, LOG, SCM, eller TRA. Se høyskolens valgfagsliste under. Her kan studentene velge emner etter egne interesser og yrkesplaner. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse. Alternativt kan studentene velge å spisse seg mot bestemte yrker ved å velge flest mulig emner fra samme fagområde, for eksempel fra logistikk, regnskap eller organisasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører oppfylles. Se nærmere orientering under.

Årsstudium i IT eller Årsstudium i Juss eller Årsstudium i statsvitenskap eller Årsstudium i beredskapsledelse eller Årsstudium i offentlige anskaffelser ved Høgskolen i Molde kan innpasses fullt ut som valgemner i studiet. Andre årsstudier fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner kan innpasses etter søknad. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad. Adgangen til å ta ett eller to semester av studiet i utlandet øker mulighetsrommet i forhold til de valgemnene som kan tas ved Høgskolen i Molde.

 

Det er mulig å velge 60 av de resterende studiepoengene slik at  utdanningskravet til autorisert regnskapsfører i henhold til UHR’s anbefalte plan oppfylles.

Dette krever at følgende emner velges:

 • BØK400 Finansregnskap 2 15stp

 • JUR410 Skatterett 1 7,5stp

 • JUR525 Skatterett 2 7,5stp

 • JUR536 Rettslære 7,5stp

 • BØK610 Finansregnskap 3 15stp og/eller BØK620 Finansregnskap og verdsetting 7,5stp (1)

(1) Dersom  du velger BØK610, må du ta ett av følgende emner,  dersom  du velger BØK620,  må du ta begge emnene for å oppnå 60stp til sammen:

 • BØK331 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor 7,5stp

 • IBE430 Forretningsprosesser og ERP 7,5stp

Organisering og læringsformer

For å oppnå det ønskede læringsutbyttet for studiet, legges det opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Plenumsforelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk vil stå sentralt i formidling av kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen fagområdene. Dette suppleres med organisert oppgaveløsning i mindre grupper, dels med veiledning underveis og dels uten. Gruppeoppgavene hentes ofte fra virkelige case og utformes for å skape diskusjon og for å trene studentene i teamarbeid der teorier og metoder skal anvendes og presenteres. I tillegg må studentene arbeide selvstendig med pensumbøkene og med obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbyttet. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i emnet.

Jobbmuligheter

Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Videre studier

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke vårt masterstudium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Fullført master vil kunne gi tittelen Siviløkonom.

Studiet kvalifiserer også for å søke opptak til masterstudiet i logistikk og masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde.

Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk

Studiemodell

Høst 2019

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Vår 2020

Høst 2020

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Vår 2021

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Høst 2021

Valgbare økonomisk-administrative emner.

Valgbare økonomisk-administrative emner (velges herfra fra og med 4. semester)

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 22:23:42